Download

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักงานวิชาการศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดสายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร หนังสือรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปริญญาโท)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์แพทย์ภัยภิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด