Download

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคโนโลยี และ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าฟน้าที่เวชสถิติ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเวชระเบียน เวชสถิติ สิทธิประโยชน์ทบทวนการใช้ทรัพยากร และผู้ป่วยสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานเภสัชกรรม

ดาวน์โหลดรายละเอียด