Download

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สัตวแพทย์ทางคลินิก ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโฮกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด

ประกาศ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา

ประกาศ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สัตวแทพย์ทางคลินิกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด 1.แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ รับด้วย Portfolio)

รายละเอียด