content

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลบริการด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน

รายละเอียด  

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน

รายละเอียด  

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

รายละเอียด แบบฟอร์มการสมัคร