content

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรับสมัครผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สาขาฟิสิกส์การแพทย์) ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ดาวน์โหลดรายละเอียด รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (หลักสูตรร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7 ปี 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท๊อปเทนของโลก ที่ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาของการพัฒนาหลักสูตร และได้เข้าร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันระดมสมองจากทุกภาคส่วนในการที่จะพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมีโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก โดยเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยมาตรฐานการเรียนแพทย์แบบใหม่ในหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม รู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศตามคุณลักษณะแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คุณลักษณะของแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นอย่างไร The CRA Doctor: “A socially responsible and highly competent patient-centered clinician who is capable of creating research and innovation for the betterment of

5 ตุลาคม 2562 : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม roadshow แนะแนวการศึกษา “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์” ในงาน Nursing expo 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม roadshow แนะแนวการศึกษา “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์” ในงาน Nursing expo 2019 ณ ตึก IT Square ชั้น 2 งานนี้จัดขึ้นโดยชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหลายสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ติดตามข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์ >>> https://www.facebook.com/nurse.pccms/

2 ตุลาคม 2562 : คณะพยาบาลศาสตร์ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพร

2 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์กับ MONASH UNIVERSITY สู่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอัลตราซาวด์ เปิดวิสัยทัศน์สร้างมุมมองความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ระหว่างประเทศ

ด้วยโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความร่วมมือที่ดีในการจัดทำหลักสูตรนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ร่วมกับ Monash University (มหาวิทยาลัยโมแนช) ประเทศออสเตรเลีย โดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ มุ่งผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและได้มาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล อันจะส่งผลให้สามารถแบ่งเบาภาระงานของรังสีแพทย์ ตอบสนองต่อความต้องการในการเข้ารับบริการอย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และยกระดับมาตรฐานการบริการและวิชาการทางอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ของประเทศไทย จากความร่วมมืออันดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาที่มีอย่างต่อเนื่องเสมอมา ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับสากล ทำให้โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความพร้อมในการผลิตนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฏ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการผลิตนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์เกิดจากคณะทำงานด้านการศึกษาฯ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย โดยมหาวิทยาลัยโมแนชมีความโดดเด่นด้านคุณภาพทางการศึกษา ทั้งสาขาด้านการแพทย์ สาขาวิศวกรรม และอื่นๆ ทั้งนี้หลักสูตรนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์นี้ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เริ่มจัดตั้งขึ้น แรกเริ่มต้องมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่จากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น จากความร่วมมือทางวิชาการและร่วมจัดตั้งโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ ทางมหาวิทยาลัยโมแนชได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยสอนให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมช่วยวางรากฐานหลักสูตรทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น จากความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย พัฒนาต่อยอดสู่การแลกเปลี่ยนนักศึกษาของหลักสูตรนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการวางแผนงานในการจัดส่งคณาจารย์ นักศึกษาไปศึกษาต่อรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยโมแนชอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโมแนชเอง ต้องการสร้างความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในทุกด้าน ทั้งทางด้านนักรังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิค นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ โดยปีนี้นับเป็นปีที่ ๒ ที่มหาวิทยาลัยโมแนช ได้ส่งนักศึกษาสาขา Medical Imaging เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันฯ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาดูงานด้านอัลตราซาวด์ รังสีวินิจฉัย X-ray คอมพิวเตอร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ผลจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ เป็นการสร้างความตระหนักรู้เปิดวิสัยทัศน์