content

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 46 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของวิชาชีพพยาบาล หมวกถือเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้สวมใส่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วย ผู้รับการบริบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยบรรยากาศในพิธีท่ามกลางคณาจารย์และผู้ปกครองที่เข้าร่วมเป็นไปอย่างอบอุ่นและประทับใจ พิธีมอบหมวก ถือเป็นพิธีการที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อสังคม เป็นการแสดงความพร้อมให้ความเชื่อมั่นในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้นักศึกษาจะเริ่มต้นเข้าสู่ภาคปฏิบัติในชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช และในชั้นปีที่ 3 ที่โรงพยาบาลศิริราช ในปีถัดไป