content

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักงานวิชาการศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (รับแบบโควตา) ประจำปีการศึกาา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์(ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดสายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด