content

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลิก สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ หน่วยการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วยมะเร็งและญาติ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สายการพยาบาล งานกิจการพิเศษโรงพยาบาล

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์ เฉลิมพพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

ด่าวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬาและกายภาพบำบัด หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา

ดาวน์โหลดรายละเอียด

โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการค่าย Human Kinetics and Health พี่รับน้องรุ่นที่ 1

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นำทีมอาจารย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ จัดโครงการค่าย Human Kinetics and Health พี่รับน้องรุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านการเรียน คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความผูกพัน มีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อสถาบัน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ณ ศูนย์สุขภาพเชตวัน และ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา >  

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ร่วมลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือเพื่อพิชิตมะเร็งในประเทศไทย และรวมพลังเพื่อเสนอนโยบายต่อสู้กับโรคมะเร็ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Lotus 3-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ศ. ดร. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือเพื่อพิชิตมะเร็งในประเทศไทย และรวมพลังเพื่อเสนอนโยบายต่อสู้กับโรคมะเร็งที่ถูกต้องเพื่อลดอุบัติการณ์ ลดภาวะทุพพลภาพ และการเสียชีวิตจากมะเร็งในประเทศไทย เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านมะเร็งวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019) ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมเสวนายุทธการต้านมะเร็ง กล่าวถึงบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการต้านภัยมะเร็งในปัจจุบัน รวมทั้งความร่วมมือที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี คุณไอรีล ไตรสารศรี เป็นผู้ร่วมเสวนาจากภาคประชาชน และ คุณณัฏฐา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด