content

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานอธิการบดีฯ งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด โรงพยบาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด

รายละเอียด

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 2 โควตา (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2 )

รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานรังสีวินิจฉัย

รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักเคมีรังสี สังกัด ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

รายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

รายละเอียด