pccms

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องการกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องการกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1 26 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1 กำหนดการเปิดรับสมัครรอบแรกในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 นี้   ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล รวมพลัง สานฝัน สร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1”  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ   เปิดรับสมัครรอบแรก วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560   รับจำนวน 3,000 คน สามารถสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) ชั้น 1 เวลา 9.00-15.00 น. หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.cracharityrun.com   รายได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2560​   ประเภทการวิ่งและค่าสมัคร เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ    Fun Run – 5 KM        ค่าสมัคร 400 บาท เดินวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง       Cancer Fun Run – 5 KM  ค่าสมัคร 400 บาท มินิมาราธอน   Mini-Half Marathon –

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องการกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องการกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา 2560 และ เรื่องทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 1

เรื่องบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2560 และ เรื่องทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคถือเป็นกลุ่มหลักสูตรแรกเริ่มของราชวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

มุ่งมั่นผลิตพยาบาลที่มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพที่มีจิตบริการ มีความรู้รอบ เป็นผู้นำ คิดเป็นระบบ สามารถทำวิจัยและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลคนแบบองค์รวมด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ยึดหลักคุณธรรม

แพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดรับนักศึกษาประมาณ 32 คน โดยหลักสูตรเน้นการเพิ่มทักษะด้านการวิจัย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน และเน้นความมีจิตอาสา