ติดต่อเรา

Contact Us
สำนักงานราชวิทยาลัย

906 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์ติดต่อ 0 2576 6000

คณะและหน่วยงาน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8477 , 8481 , 8485
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8475 , 8525
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิกส์การแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8483

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8477 , 8481 , 8485
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8475 , 8525
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิกส์การแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8483

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8477 , 8481 , 8485
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8475 , 8525
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิกส์การแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8483

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8477 , 8481 , 8485
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8475 , 8525
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิกส์การแพทย์ เบอร์ติดต่อ : 0 2576 6600 ต่อ 8483