ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ปรัชญา

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
Be Excellent for Lives
อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส

ปณิธาน

เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลก ในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพ

พันธกิจ

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Posted on

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Posted on

ดาวน์โหลด

เอกสารการสมัครงาน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มทดสอบทางอารมณ์ EQ TEST >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

การสมัคร

รับข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครงาน

ติดตามเราได้ที่ Facebook ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล