13-14 กุมภาพันธ์ 2563 : ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นจัดประชุม 1st Meeting of Sub-Working Group (SWG) on Curriculum Development

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) จัดประชุม 1st Meeting of Sub-Working Group (SWG) on Curriculum Development ขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ นายแพทย์รายิน อโรร่า รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และรักษาการคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และในการประชุมดังกล่าวได้เรียนเชิญผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง ๙ ประเทศ ซึ่งเป็นคณะทำงานย่อยด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (Sub-Working Group on Curriculum Development) ภายใต้โครงการ ARCH Project เข้าร่วมในการจัดประชุมดังกล่าวด้วย

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางการแพทย์ภัยพิบัติ ซึ่งได้แก่ Basic Disaster Health Management training course และ EMT coordination during disasters training course นอกจากนี้ ยังมีการระดมความคิดร่วมกันในการจัดทำร่างหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานใช้ในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน และการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านภัยพิบัติ กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป