13 มกราคม 2563 : คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทัังนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในหลักสูตรต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยแพทย์พอสว. ณ จังหวัดเชียงราย

13 มกราคม 2563 : คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทัังนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในหลักสูตรต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยแพทย์พอสว. ณ จังหวัดเชียงราย ตามพระดำริขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงต้องการให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกรู้จักออกไปทำงานช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในท้องถิ่นที่ห่างไกล