คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สมัครเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

(โครงการมหิดล – จุฬาภรณ์)

โครงการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ มหิดล – จุฬาภรณ์ เป็นจำนวน 5 รุ่น รวมเวลาทั้งสิ้น 11 ปีการศึกษา  (พ.ศ. 2563-2573)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาสุขภาพของคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลกระทบมาจากการขาดแคลนสัตวแพทย์โดยเฉพาะในสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข สัตวแพทย์สัตว์ทดลอง สัตวแพทย์นักวิจัย สัตวแพทย์ปศุสัตว์ และ สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการประมงและทรัพยากรชายฝั่งทะเล จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ใช้ทุน เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ขาดแคลนสัตวแพทย์และมุ่งหวังให้บัณฑิตสัตวแพทย์สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นได้เป็นอย่างดี

ทุนการศึกษาและการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

นักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ​เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ​ 60​ พรรษา​ เพื่อผลิตสัตวแพทย์นักวิจัย ซึ่งจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลเต็มจำนวน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตสัตวแพทย์ใช้ทุน ปฏิบัติงานสัตวแพทย์ในสาขาที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลน

ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาจะได้รับวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสภาวิชาชีพ ซึ่งบัณฑิตสัตวแพทย์จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาการรับทุนการศึกษา เป็นระยะเวลาตามที่สัญญาการรับทุนการศึกษากำหนด

เรามีคำตอบ

คำถามที่พบบ่อย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนับสนุนค่าลงทะเบียนและหน่วยกิต ในระยะเวลา 6 ปีการศึกษา เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 – 2567

ในประกาศการรับสมัครไม่ได้ระบุอายุเป็นเกณฑ์การรับสมัคร ถ้าน้องๆมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับสมัคร ก็สามารถสมัครตามรอบการสมัครทั้ง 3 รอบได้ตามวันเวลาดังกล่าวได้เลยค่ะ

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์จะเข้าเรียนที่  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตกาญจนบุรี ตลอดระยะเวลา 6 ปี รวมถึงรับปริญญาบัตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเช่นกัน

นักศึกษาจะเรียนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองหลักสูตรโดยสัตวแพทยสภาแล้ว ซึ่งน้องๆจะสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ทันทีภายหลังจากจบการศึกษา

ประกาศล่าสุดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์


ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ระบบ TCAS64 รอบที่ ๒ โควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS๖๔ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Posted on
อ่านเพิ่มเติม