พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และอุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาการศึกษา”

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 : พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และอุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 (MC232) โดยมีผู้ร่วมฟังบรรยายประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิก พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ เข้าร่วมฟังบรรยายตามมาตรการรักษาระยะห่างจากโควิด-19