ประกาศ ขยายเวลารับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามดครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๒)