คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

22 -26 พฤศจิกายน 2564 : คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”การนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมโดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้กราบถวายรายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชุนด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ในงานดังกล่าวด้วยสำหรับแผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุ : วิชาชีพถมหลุมความเหลื่อมล้ำ เสาหลักเศรษฐกิจและสังคมของชาติ การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป็นการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่กึ่งกลางอย่างสมดุล เติมเต็มระหว่าง “ระบบการดูแลผู้สูงอายุภาคราชการ” ด้วยการสร้างบุคลากรจิตอาสามืออาชีพช่วยรัฐดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่อย่างเป็นระบบ บนฐานความเป็นชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ขณะเดียวกันก็ยังช่วยสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นผลกระทบจาก “ระบบการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน” ด้วยการสร้าง “ระบบการดูแลผู้สูงอายุภาคประชาสังคม” สร้างโอกาสให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามาเป็นเจ้าของวิชาชีพที่จะสามารถสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ “หญิงเฝ้าบ้าน ลูกหลานเฝ้ายาย” สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เริ่มต้นในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล สู้ระดับชาติ มีความเป็นไปได้จริงโดยอาศัยการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศของโลก จากครอบครัวที่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจที่ประสงค์ให้มีผู้ดูแลที่เป็นนักวิชาชีพเฉพาะในการดูแลบุพการี สมาชิกในครอบครัวแทนลูกหลาน ช่วยลูกหลานเป็นโอกาสในลำดับต้น