คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2554 เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นในสาขาที่ประเทศกำลังขาดแคลน เช่น สัตวแพทย์นักวิจัย สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข งานสัตว์ทดลอง งานปศุสัตว์ การประมงและทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น เพื่อตอบสนองการพัฒนาระบบสุขภาพหนึ่งเดียวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ปรัชญา

เป็นเลิศในศาสตร์แห่งสัตว์

วิสัยทัศน์

เรียนรู้ วิจัย เพื่อสร้างปัญญาและผู้นำทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พันธกิจ

  • จัดการศึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข
  • จัดทำวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
  • ให้บริการทางการแพทย์ การสาธารณสุขแก่ประชาชนและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้
  • ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่มาของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ในกำกับของรัฐบาลที่  ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพระปณิธาน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  โดยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์กับสังคมไทย ทั้งในเมืองและชนบทที่ห่างไกล

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เสนอและได้รับอนุมัติโครงการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงเรียนการสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานโครงการจัดตั้งโรงเรียนการสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะในสังกัดของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสัตวแพทย์ ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (one health) ในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนชาวไทย โดยเปิดรับนักศึกษาในโครงการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ มหิดล – จุฬาภรณ์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปิดรับนักศึกษา ภายในโครงการดังกล่าว จำนวน 30 คน ต่อปีการศึกษา จำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2567

การเรียนการสอนที่สำคัญ

ชั้นปีที่ 1 ระดับเตรียมสัตวแพทย์

ศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษา

ชั้นปีที่ 2-3 ระดับพรีคลินิก

ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์พื้นฐานเช่น โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย ชีวเคมี จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา เป็นต้น

ชั้นปีที่ 4-6 ระดับคลินิก

ศึกษาทฤษฎีทางคลินิก การฝึกปฏิบัติทางคลินิกกับสัตว์ชนิดพื้นฐาน เช่น
สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์ป่า สัตว์ทดลอง และสัตวแพทย์สาธารณสุข

สารจากคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

รศ. น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์