ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

  1. จำนวนที่รับนักศึกษา

            รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)                 จำนวน           10       คน

            รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota)                                     จำนวน            8        คน

            รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (กสพท.)                           จำนวน           12       คน

                                                                                               รวม              30      คน     

  1. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
    รอบที่ 1 (ไฟล์แนบ)  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

          รอบที่ 2 (ไฟล์แนบ) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

          รอบที่ 3 (ไฟล์แนบ) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

 

  1. กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก

 

  1. วิธีการสมัครเข้าศึกษา และเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

          การสมัครเข้าศึกษาโดยผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th และกรอกข้อมูลประจำตัวผู้สมัคร พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา ดังนี้

4.1      สำหรับผู้สมัครรอบที่ 1 รอบ Portfolio ต้องมีเอกสาร

4.1.1     ประวัติส่วนตัว

4.1.2     ผลการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย อย่างใดอย่างหนึ่ง4.1.3     ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือรางวัลทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา (ที่ได้รับในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

4.1.4     หนังสือรับรอง หรือ รางวัลการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ

4.1.5     ใบรับรองการเข้าฝึกงานในโรงพยาบาลสัตว์ หรือ เข้าค่ายเตรียมสัตวแพทย์ ที่จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรองจากสัตวแพทยสภา ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง

4.1.6     จดหมายรับรองจากอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (Letter of recommendation) อย่างน้อย 2 ท่าน ถึงความเหมาะสมในการเรียน     สัตวแพทย์ของผู้สมัคร

4.1.7     เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หัวข้อ “ฉันอยากเป็นสัตวแพทย์” ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือของผู้สมัครเท่านั้น

4.2    ใบสมัครที่สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

4.3     สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ     

4.4     สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

4.5     สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

4.6     สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร อัพโหลดเอกสารและยืนยัน จากนั้นชำระเงินค่าสมัครจำนวน 250 บาท ด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking Application
ให้ผู้สมัครนำเอกสารในข้อ 4.1- 4.6 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ต้องมีครบทุกข้อ)

 

  1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครและสอบสัมภาษณ์

5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 250 บาท

5.2 ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์

รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน  จำนวน 600 บาท

รอบที่ 2 รอบโควตา  จำนวน 200 บาท

รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน  จำนวน 200 บาท

5.3 ค่าตรวจร่างกาย จำนวนเงินประมาณ 1,800 บาท

หมายเหตุ  การตรวจร่างกายให้ดำเนินการตรวจ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ  ตามวันและเวลาที่คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์กำหนดเท่านั้น