คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

 


คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ จำนวน 6 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำหรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบในระดับต่าง ๆ และไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาเพราะเหตุผลด้านความประพฤติ
 • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานของผู้ชดใช้ทุนได้ โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือ สัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ตามระเบียบและ เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันใด ๆ หรือยืนยันสิทธิ์เข้าการศึกษาครบแล้ว 2 ครั้งในรอบที่ 1 – 4 ของระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
 • ไม่เป็นผู้ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง จากการตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • คุณสมบัติเฉพาะตามประกาศภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 คือผู้สมัคร ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้
  • ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือborderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
  • เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้อื่นหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
  • เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
  • มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
  • มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาท การได้ยิน (Sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
  • มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้น ๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
  • โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

เกณฑ์การรับสมัคร

 • วุฒิการศึกษา: ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 แผนการศึกษา: วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • GPAX 6 ภาคการศึกษา ≥ 3.25
 • ผลคะแนนสอบวิชาการ
  • Option 1
   • ผลคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ: เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
    สังคมศึกษา *≥30% ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
   • วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
  • Option 2
   • มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
   • ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป คือ วิชา GAT (รหัส 85)
   • ความถนัดทั่วไปและผลคะแนนทดสอบความถนัดวิชาชีพและวิชาการ คือ วิชา PAT2
    วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก

ลำดับที่ กิจกรรมการรับสมัคร ำหนดการ
1 รับสมัครสอบคัดเลือก และชำระค่าสมัคร 9-15 มิถุนายน ๒๕๖๓
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 มิถุนายน ๒๕๖๓
3 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 24 มิถุนายน ๒๕๖๓

 

หมายเหตุ ตารางกำหนดการดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.pccms.ac.th และ https://www.facebook.com/cra.veterinary/


วิธีการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

 1. ดาวน์โหลด ใบสมัคร กรอกข้อมูลประจำตัวผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
 2. ชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 250 บาท โดย

ชื่อบัญชี  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เลขที่บัญชี      407-507053-9     บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

 1. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (ต้องมีครบทุกข้อ) ทางอีเมล [email protected] และ ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
  • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลประจำตัวผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครจำนวน 250 บาท จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง ๑๘๐-๕๐๐ พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB (สำหรับส่งทางอีเมลเท่านั้น)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

* ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๒ MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุล รับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียนบนกระดาษ A4 รับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์ ที่ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัว คะแนนภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือรางวัลด้านใดด้านหนึ่ง เช่น วิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น
 • ใบรายงานผลคะแนนจากการสอบ 7 วิชาสามัญ ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
  (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  โดยมีเงื่อนไขต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓๐ ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา หรือ ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป คือ วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไปและผลคะแนนทดสอบความถนัดวิชาชีพและวิชาการ คือ วิชา PAT2 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จัดสอบปีการศึกษา 2563
 • ใบรับรองแพทย์โดยเข้ารับการตรวจจากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน ดังรายการต่อไปนี้

1)  ตรวจสายตาเบื้องต้น

2) ตรวจตาบอดสี

3) ตรวจความผิดปกติในการได้ยิน (Whisper test)

4) ตรวจ HBsAg และ Anti-HB

5) ถ่ายภาพรังสีส่วนช่องอก (Chest X-ray)

ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อที่ 3 ทางอีเมล [email protected] และ ทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับจดหมายดังนี้ ฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210

การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการเข้าสมัครครบถ้วนและชำระเงินค่าสมัคร ผ่านช่องทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 


เกณฑ์พิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การสมัครขั้นต่ำและมีคะแนนวิชาการสูงสุด 20 ลำดับแรก โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผู้มีคะแนนวิชาการและคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงที่สุดไปต่ำสุด ตามจำนวนที่เปิดรับเท่านั้น โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้เข้าสมัครสามารถศึกษาประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตได้ ที่นี่