บริการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ทำหน้าที่ให้การบริบาลรักษาผู้ป่วย การทำวิจัย และให้การสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปรับเปลี่ยนจากโรงพยาบาลวิจัยมะเร็งสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งจากในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยมุ่งหวังให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์ชำนาญการด้านการศึกษา การวิจัย และการรักษาโรคมะเร็งของประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ได้พัฒนาและยกระดับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีประสิทธิภาพให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถประเมินความเสี่ยง ตรวจคัดกรอง วินิจฉัย ประเมินระยะของโรค และการติดตามค้นหารอยโรคที่กลับเป็นซ้ำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งการกำหนดแผนการรักษาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Tumor Board) เพื่อร่วมกันพิจารณาตัดสินแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการผ่าตัด การฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัด การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) การตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ หัตถการรักษามะเร็ง และการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงระดับสากล ทัดเทียมอารยประเทศครบทุกมิติของการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์มะเร็งวิทยา ศัลยแพทย์มะเร็งสาขาต่างๆ แพทย์มะเร็งวิทยานรีเวช รังสีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมทีมให้การสนับสนุนทั้งแพทย์สาขาต่างๆ พยาบาลทั่วไป และพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง เภสัชกร นักโภชนากร นักกายภาพ นักรังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา และนักฟิสิกส์รังสี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (Healthcare Accreditation, HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาอยู่เดิม และผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ามารักษา เริ่มมีภาวะโรคอื่นแทรกซ้อนมากขึ้น เช่น โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางระบบประสาท กระดูกหักจากการแพร่กระจายของโรคร้าย ด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงมีพระดำริให้ขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จากการรักษาเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง เป็นการรักษาผู้ป่วยร่วมกับการรักษาแบบทั่วไป เพื่อให้การรักษาพยาบาลครอบคลุมโรคต่างๆ ได้มากขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย ขนาด 400 เตียง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 อันเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน และทรงมีพระดำริให้ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลทั่วไป” เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยครอบคลุมทุกโรคด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการให้บริการ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย ขนาด 400 เตียง” ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้ก่อตั้งส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง พื้นที่รวมประมาณ 24 ไร่ ได้แก่ โรงพยาบาล 400 เตียง, อาคารการศึกษาและวิจัย และอาคารหอพักสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียงว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง เพื่อถวายสดุดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

“ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจร ขนาด 400 เตียง ให้บริการตรวจรักษาครอบคลุมทุกโรค โดยมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศในด้านการรักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสมองและระบบประสาท โรคกระดูกและข้อ และโรคระบบทางเดินอาหาร พร้อมทั้งเป็นศูนย์การตรวจวินิจฉัยที่ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกโรคให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นวิทยาลัยผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน ตลอดจนถึงการพัฒนาศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิจัยสร้างองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนคนไทย และระบบสาธารณสุขไทยทั้งในระดับชุมชน และประเทศต่อไป

“ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะจัดสร้างอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2564 เป็นแผนงานต่อจากการขยายอาคารผู้ป่วยทั่วไป ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บนพื้นที่ 17 ไร่ ที่ ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และเป็นศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดให้บริการอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา พร้อมด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ให้บริการการตรวจวินิจฉัยด้านรังสีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และเครื่องตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง อาทิ เครื่อง MRI และ CT Scan และพื้นที่การเรียนของโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการปลายปี 2560 นี้

 

 

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศและบริการรักษาพยาบาล “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

 

บริการตรวจรักษาโรคมะเร็งด้วยคุณภาพ และเทคโนโลยีขั้นสูงระดับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

 • ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
 • รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา ชั้น 4
 • รังสีมะเร็งวิทยา ชั้น B1
 • เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น B1
 • หน่วยเคมีบำบัด ชั้น 3
 • ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9
 • ศูนย์นรีเวชทั่วไป
 • ศูนย์รักษามะเร็งนรีเวช
 • ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • ศูนย์รักษาอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังและโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • คลินิกสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน
 • คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
 • แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
  • คลินิกอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • คลินิกอายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
  • คลินิกอายุรกรรมโรคไต
  • คลินิกอายุรกรรมโรคระบบประสาท
  • คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
  • คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร
  • คลินิกโลหิตวิทยา
  • คลินิกโสต ศอ นาสิก
  • คลินิกผิวหนัง
 • แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
  • คลินิกศัลยกรรมมะเร็ง
  • ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
  • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
  • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • คลินิกโรคของมือและจุลยศัลยกรรม
  • คลินิกโรคกระดูกสันหลัง
  • คลินิกจักษุ
  • คลินิกรักษ์สมอง
 • คลินิกพิเศษโรคปอด ชั้น 12
 • คลินิกประเมินความเสี่ยง ชั้น 2
 • คลินิกการแพทย์ผสมผสาน ชั้น 2
 • คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 2 อาคารไซโคลตรอนฯ
 • คลินิกทันตกรรม ชั้น B1
 • หน่วยปฏิบัติการโครโมโซมโรคมะเร็ง ชั้น 5

 

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่

54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-576-6000

www.chulabhornhospital.com