วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เรียนรู้ วิจัย เพื่อสร้างปัญญาและผู้นำทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”

พันธกิจ(Mission)

  1. จัดการศึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข
  2. จัดทำวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
  3. ให้บริการทางการแพทย์ การสาธารณสุขแก่ประชาชนและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้
  4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยมหลัก (Core Value)
ภายใต้พระนาม CHULABHORN อันแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักที่สำคัญ
C Commitment มุ่งมั่น
H Honesty ซื่อสัตย์
U Unity สามัคคี
L Loyalty มีศรัทธา
A Altruism คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
B Benevolence เมตตากรุณา
H Happiness นำพาความสุข
O Opportunity ได้รับโอกาส
R Research Excellence สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
N Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ