ติดต่อเรา

สำนักงานราชวิทยาลัย

ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  906  ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์ติดต่อ 02-576-6000

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ชั้น 11 อาคารบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์ติดต่อ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 02-576-6876

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 02-576-6633

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 02-576-6640

แผนที่