หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

 

 

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพรังสีรังสีเทคนิคที่สามารถถ่ายทอดความรู้และมีเจตคติอันดีงามเกี่ยวกับวิชาชีพ ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

ปัจจุบันการสร้างภาพทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยแพทย์วินิจฉัยและรักษาโรคในผู้ป่วย ทำให้ประเทศไทยต้องการกำลังคนในสายงานรังสีวิทยาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้บุคคลากรด้านรังสีวิทยาโดยเฉพาะนักรังสีเทคนิคเป็นที่ต้องการและถือเป็นวิชาชีพขาดแคลนในประเทศไทย   ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชารังสีเทคนิคขึ้นเพื่อผลิตนักรังสีเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2560 จำนวน 37 คน

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคชื่อภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Radiological Technology
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต  (รังสีเทคนิค)
ชื่อย่อ วท.บ. (รังสีเทคนิค)ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Radiological Technology)
ชื่อย่อ  B.Sc. (Radiological Technology)

หลักสูตรการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ใช้ระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษาต่อปี) ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ กลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย

 • กลุ่มรายวิชาพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  กลุ่มรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • กลุ่มรายวิชาทางวิชาชีพรังสีเทคนิค ประกอบด้วย รายวิชาทางด้านรังสีวินิจฉัย
 • รายวิชาทางด้านรักสีรักษา และรายวิชาทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านและเครื่องมือทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • เรียนรู้กับเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • หลักสูตรผ่านการรับรองจากกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีสิทธิในการขึ้นทะเบียนสอบขอใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 • มีโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพยังต่างประเทศ
 • มีทุนสนับสนุนระหว่างการศึกษา

 

ความพร้อมของการจัดการเรียนการสอน

 • มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนที่ครบครัน
 • มีโรงพยาบาลสำหรับรองรับการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาชีพในชั้นปีที่ 3 และ 4 ทั้งด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • มีศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ให้เรียนรู้และศึกษาดูงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และมีทักษะทั้งทางด้านรังสีวินิจฉัย  รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สามารถประกอบวิชาชีพได้ทั้งนักรังสีเทคนิค นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทางด้านรังสีวิทยา ฟิสิกส์การแพทย์ เพื่อเป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านรังสีวิทยาหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรรังสีเทคนิค เช่นเดียวกัน