โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

 

หลักสูตร วท.บ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
B.Sc (Human Kinetics and Health)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย       :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Human Kinetics and Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย        :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Science (Human Kinetics and Health)
อักษรย่อภาษาไทย            :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ       :  B.Sc. (Human Kinetics and Health)

ความเป็นมา

จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในแต่ละปี ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน และในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้คนส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการขาดการเคลื่อนไหวออกแรงและออกกำลังกาย เช่น โรคอ้วน  โรคหัวใจ โรคความดันและหลอดเลือด โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น เมื่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการรักษาดูแลและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ส่วนใหญ่ต้องกลับมาเป็นผู้ป่วยอีกครั้ง เนื่องจากขาดการดูแลคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ป่วยควรได้รับโปรแกรมดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวรวมทั้งองค์ประกอบทางด้านอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งภายหลังได้รับการรักษาจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ ก็ควรได้รับโปรแกรมการดูแลเรื่องการเคลื่อนไหวออกกำลังรวมถึงในสังคมการดูแลผู้สูงอายุก็เช่นกัน ผู้สูงอายุมักจะได้รับการดูแลอย่างดี ทำให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวออกแรงน้อยลง จนในที่สุดป่วยเป็นโรคหัวใจ กระดูกและข้อ เป็นส่วนใหญ่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงต้องการผลิตบุคลากรทาง วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพในระดับปริญญาตรี โดยใช้ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ แห่งแรกของประเทศไทย และกำลังจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562

จุดเด่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพใช้เวลาศึกษา 4 ปี โดยศึกษาวิชาการทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในภาคทฤษฏีประกอบด้วยวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น กายวิภาคศาสตร์  ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยาและโภชนาการ เป็นต้น นักศึกษาต้องมีงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและปฏิบัติงานจิตอาสาเพื่อชุมชน หลักสูตรนี้เน้นการฝึกภาคปฏิบัติให้มีความเข้มข้นโดยเริ่มฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่3ซึ่งต้องฝึกงานทั้งในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถานออกกำลังกายทั้งภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สโมสรกีฬาทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อนักกีฬาชั้นเลิศ และทีมกีฬาอาชีพเช่น ทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น

อาชีพและความก้าวหน้า

เนื่องจากบัณฑิตต้องสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทั้งกับคนปกติ และผู้ป่วยภายหลังผ่านกระบวนการรักษาทางการแพทย์แล้วและได้รับการฝึกปฏิบัติการมาอย่างดี จึงทำให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภายใน ในโรงพยาบาล  สถานออกกำลังกาย  หน่วยงานทางด้านการออกกำลังกาย ทั้งในภาครัฐและเอกชนเทรนเนอร์ประจำทีมหรือ ผู้ฝึกเสริมสร้างร่างกายประจำทีมกีฬาอาชีพเช่น ทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้นนอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เทรนเนอร์อาชีพ และกิจการส่วนตัวด้านการออกกำลังกายและเคลื่อนไหว

ความก้าวหน้า

เมื่อต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทาง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือการศึกษาเฉพาะทาง ด้านชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย โภชนาการ จิตวิทยา การจัดการกีฬา เป็นต้น

การรับสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัคร

เว็บไซต์สำหรับสมัครเข้าศึกษา

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถขอทุนการศึกษาได้

ข้อมูลการติดต่อ

โทร               06 4585 5285

Email        :  [email protected]

Facebook :  https://www.facebook.com/humankinetics.pccms