กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ในกำกับของรัฐบาลที่  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพระปณิธาน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางนควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ผลิตผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่นำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  และให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานสากล บนหลักความเสมอภาคแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

 

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 – Portfolio    1 – 15 ธ.ค. 2561

·      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

·      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

รอบที่ 2 – Quota        4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562

·      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

·      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

รอบที่ 3 – รับตรงร่วมกัน        17 – 29 เม.ย. 2562

·      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

·      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

รอบที่ 4 – Admission     9 – 19 พ.ค. 2562

·      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

รอบที่ 5 – รับตรงอิสระ  30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562

·      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

·      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โทร 06 4585 5265

อีเมล์ [email protected]

———————————————————

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

โทร 06 4585 5267

อีเมล์ [email protected]

———————————————————

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

โทร 06 4585 5268

อีเมล์ [email protected]

———————————————————

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

โทร 0 2576 6550

อีเมล์ [email protected]

———————————————————

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

โทร 09 3039 1724 และ 09 5894 2930

อีเมล์ [email protected]

 

 

หมายเหตุ: กำหนดการช่วงเวลารับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามได้ที่ www.pccms.ac.th