คณะพยาบาลศาสตร์

ปณิธาน

มุ่งมั่นผลิตพยาบาลที่มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพที่มีจิตบริการ มีความรู้รอบ เป็นผู้นำ คิดเป็นระบบ สามารถทำวิจัยและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลคนแบบองค์รวมด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ยึดหลักคุณธรรม ส่งเสริมและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์

 

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับชาติ และนานาชาติ สามารถผลิตบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในสาขาพยาบาลศาสตร์ และด้านสุขภาพของประเทศ มีผลงานที่สามารถชี้นำสังคมในด้านสุขภาพ เป็นคณะวิชาที่สามารถปฏิบัติภารกิจครอบคุลการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 90 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 โดยจะรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน

การจัดตั้งและการจัดทำหลักสูตร

ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งได้ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว ได้ทรงกำหนดนโยบายให้ขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้สามารถช่วยดูแลประชาชนได้กว้างขวางขึ้น โดยได้ทรงกำหนดส่วนที่ขยายใหม่ให้ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 400 เตียง และทรงเสนอการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ขึ้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับโปรดเกล้าฯ ให้บังคับใช้โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 7ก วันที่ 19 มกราคม 2559

เพื่อรองรับการดำเนินการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงกำหนดจัดตั้งคณะวิชาที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน คือ คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดดำเนินการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป รวมทั้งบุคลากรสาขาที่จำเป็นเร่งด่วน

การจัดทำหลักสูตร

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการในโครงการจัดตั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามคำสั่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ พิเศษ 14/2558 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการโครงการจัดตั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สั่ง ณ วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง ได้ทูลเกล้าฯ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพการพยาบาล อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล รองศาสตราจารย์สุปาณี  เสนาดิสัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  สริยาภรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ครบทุกสาขาหลักในวิชาชีพการพยาบาลเป็นกรรมการ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามคำสั่งที่พิเศษ 23/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน 2558

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปริญญา         :         พยาบาลศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)

 

การจัดการศึกษา

ระบบหน่วยกิตทวิภาค (ภาคต้น ภาคปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน)  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

เนื้อหาของหลักสูตร

          ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี  จำนวนหน่วยกิต รวม 138 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ชั้นปีที่ 2 เรียนบางวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม  และเรียนวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และในชั้นปีนี้  นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะทางการพยาบาลในศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ทางการพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทันสมัย  ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ห้องฝึกทักษะการพยาบาลในศูนย์สาธิตทางการพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำหรับการศึกษาภาคปฏิบัติ  ฝึกในแหล่งฝึกปฏิบัติจริง ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

โอกาสการมีงานทำ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นส่วนขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 400 เตียง ซึ่งจะเปิดดำเนินการในปี …. หรือทำงานในโรงพยาบาล และหรือหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพขาดแคลน โอกาสมีงานทำจึงคาดหวังได้ 100% นอกจากนั้นแล้ว หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สอนสองภาษา เน้นความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาจึงมีโอกาสในการทำงานในต่างประเทศได้ด้วย

 

โอกาสความก้าวหน้า 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กำหนดให้ปริญญาตรีเป็นปริญญาแรกในการเตรียมพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานในระดับวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากล สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาทุกแห่งทั้งในประเทศ และนานาชาติ  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีแผนที่จะขยายการศึกษาเพื่อเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตด้วย

 

การคัดเลือกนักศึกษา

คัดเลือกนักศึกษา จำนวน 50 คน ในปีการศึกษา 2560 จาก 2 ระบบคือ

ระบบโควตา    จากนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 แห่ง (นครศรีธรรมราช เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ มุกดาหาร สตูล เพชรบุรี เลย พิษณุโลก ลพบุรี ปทุมธานี ชลบุรี) จำนวน 15 คน

ระบบรับตรงทั่วประเทศ          จำนวน 35 คน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือ ภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์
  3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (จ่ายครั้งเดียว)     2,500  บาท

ค่าธรรมเนียม (รวมค่าบำรุง) การศึกษาต่อภาคการศึกษา           33,125  บาท

 

ทุนสนับสนุน

  • มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนทางการศึกษาตลอดหลักสูตร
  • สำหรับนักศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สำนักงานคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  กทม. 10210   โทรศัพท์ 0-2576-6000

อาคาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 7

โทร. 02-576-6466