หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตามที่ได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีองค์ประธานสถาบันที่ทรงมุ่งเน้นใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถให้แก่ประเทศการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขารังสีเทคนิคขึ้นจึงเป็นการเสริมสร้างการทำงานขององค์กรให้ครบวงจรทั้งด้านการวิจัยการบริการทางการแพทย์ที่มีการคิดค้นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติการพัฒนาบุคลากรและการจัดการศึกษาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (Bachelor of Science Program in Radiological Technology)

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพรังสีเทคนิคที่สามารถถ่ายทอดความรู้และแสดงเจตคติอันดีงามเกี่ยวกับวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนร่วมด้านงานวิจัยในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศได้

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญและทักษะทางวิชาชีพรังสีเทคนิค ทั้งสาขารังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพมีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค
 3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพในการใช้รังสีทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยจากผลของรังสีทั้งกับตนเองและผู้อื่น
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวไกล นำไปสู่การวิจัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับผู้อื่นได้

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในสถานบริการสุขภาพ โดยทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผู้ป่วย รวมทั้งทำงานด้านความปลอดภัยทางรังสี นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ ประกอบอาชีพด้านเครื่องมือแพทย์ หรือศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขารังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ในสายวิทยาศาสตร์
 2. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การเรียนการสอน

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี ภาคละ 15 สัปดาห์

หลักสูตรประกอบด้วย

 • วิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา
  อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์รังสี รังสีคณิต การสร้างภาพดิจิทัลทาง
  การแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสี
 • วิชาชีพเฉพาะทางรังสีประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ รังสีวินิจฉัย รังสี
  รักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เช่น การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป การ
  สร้างภาพด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) คลื่นเสียงความถี่สูง
  (Ultrasound) เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (MRI) เทคนิคการสร้าง
  ภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT&PET) เทคนิคทางรังสีรักษาและ
  การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

 ข้อเด่นของหลักสูตร

 • เป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีค่าตอบแทนสูง
 • เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีล้ำสมัย
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึง
  สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานเทียบเท่ากับหลักสูตรนานาชาติ
 • เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบัน
  ต่างประเทศ

ทุนสนับสนุน

มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนทางการศึกษาตลอดหลักสูตรและทุนการทำวิจัย


กิจกรรมภายในหลักสูตร

หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมร่วมกับการเรียน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคม เช่น กิจกรรมรับน้อง พี่ช่วยน้อง รังสีจิตอาสาพัฒนาชุมชน คลินิกวิจัยรังสีเทคนิค