หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

เป็นหลักสูตรที่มีบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยี และการวิจัย  เพื่อผลิตแพทย์ที่มีความรู้ทักษะความสามารถในการรักษาพยาบาลและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ เน้นเพิ่มทักษะด้านการวิจัยและปลูกฝังการเป็นแพทย์  เพื่อมุ่งทำประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติ เป็นบัณฑิตหัวใจไทย ปัญญาสากล

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จะเรียนรวมกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งรับคณะแพทยศาสตร์ฯ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  เข้าเป็นสถาบันสมทบในระยะแรก

โดยมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่ากับนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ของแพทยสภา และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  เปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต : Doctor of Medicine Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) : Doctor of Medicine (M.D.)

 ปรัชญาหลักสูตร

สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีทักษะทางการแพทย์ที่ดี เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความรู้ระดับสากล และเป็นนักพัฒนาประเทศที่มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสารและบริหารจัดการ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีคุณธรรมประจำใจ และรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตตามหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตแพทย์มีความรู้ ความสามารถทักษะและเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 โดยเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งการตรวจวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

(2) มีคุณธรรมประจำใจ และประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับวิชาชีพแพทย์ แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

(3) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติและผู้อื่น โดยสามารถใช้ภาษาพูด ภาษากายและภาษาเขียนได้อย่างเหมาะสม

(4) สามารถคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณในการตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

(5) สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลก

(6) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิจัยทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายวิจัย

(7) มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง มีจิตอาสาและรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

(8) มีการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาชีพ และสุขภาพกายและใจ รู้จักแสวงหาความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น

(9) คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยรักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย ตลอดจนปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย

เนื้อหาของหลักสูตร

การเรียนตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 6 ปี และมีหน่วยกิตรวมจํานวน 253 หน่วยกิต โดยมีการแบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็น 3 ช่วงและเสริมด้วยวิชาเลือก ดังนี้

ปีที่ 1 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ปีที่ 2 และปีที่ 3 เรียนชั้นปรีคลินิก ศึกษาการทํางานของร่างกาย มนุษย์ในภาวะปกติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต พญาไท และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 เรียนชั้นคลินิก เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ร่วมเป็นหนึ่งในทีมดูแลผู้ป่วย ศึกษาอาการและการรักษาโรคผ่านการฝึกทักษะกับอาจารย์แพทย์สาขาต่างๆ เรียนและฝึกปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และชั้นปีที่ 6 นักศึกษาแพทย์จะได้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาล เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาล ในความร่วมมือของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วิชาเลือกเสรี เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
วิชาเลือกคลินิก เพื่อเสริมประสบการณ์ทางคลินิกในสาขาที่ตนเองสนใจ

ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี จัดการเรียนการสอนใน 4 หมวดใหญ่ ตามโครงสร้างหลักสูตร คือ

  • กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาในชั้นปีที่ 1 ที่วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (พรีคลินิก) ศึกษาในชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไทและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • กลุ่มวิชาคลินิก ศึกษาในชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 โดยนักศึกษาแพทย์จะเริ่มฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในโรงพยาบาลชั้นนำ หรือสถาบันต่างๆ ในความร่วมมือของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  • กลุ่มวิชาเลือกเสรี นักศึกษามีอิสระในการเลือกเรียนวิชาเพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการ จริยธรรม กีฬา และศิลปวัฒนธรรม

โอกาศเมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  นอกจากจะเป็นแพทย์ที่สามารถให้การรักษาตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังจะมีทักษะในการเป็นแพทย์นักวิจัย เพื่อคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ในเชิงลึก นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0-2576-6000