ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือทางการแพทย์กับกองทัพอากาศ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือทางการแพทย์กับกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรองพิเศษ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม และประสานความร่วมมือ การพัฒนางานวิจัย การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ในการสนับสนุนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจะก่อให้เกิดการผลิตบุคลากรร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+