17 มิถุนายน 2562 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมเพื่อทรงหารือเรื่องการดูแลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

17 มิถุนายน 2562 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมเพื่อทรงหารือเรื่องการดูแลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

17 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมเพื่อทรงหารือเรื่องการดูแลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยที่โรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจ ลอนดอน UCL สหราชอาณาจักร

ในการนี้ ศาสตราจารย์สตีเฟ่น เด-วี้ซ์ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ ไอบีเอสซี (iBSc) กล่าวว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เมื่อมาศึกษาต่อที่ UCL สหราชอาณาจักร และปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย UCL จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ ไอ-บี-เอส-ซี (iBSc) จากมหาวิทยาลัย UCL

และเมื่อนักศึกษากลับไปศึกษาต่อในระดับชั้นคลินิกจบครบ 3 ปีที่ประเทศไทยและสอบผ่านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นักศึกษาจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยหลักสูตรใหม่นี้จะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+