ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าฟน้าที่เวชสถิติ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเวชระเบียน เวชสถิติ สิทธิประโยชน์ทบทวนการใช้ทรัพยากร และผู้ป่วยสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+