ยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมยอดเยี่ยมจากวิชากายวิภาคศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมยอดเยี่ยมจากวิชากายวิภาคศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+