รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะนายกสภาการพยาบาล ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ ตามมาตรา 18(13) ปีงบประมาณ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะนายกสภาการพยาบาล ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ ตามมาตรา 18(13) ปีงบประมาณ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะนายกสภาการพยาบาล ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ ตามมาตรา 18(13) ปีงบประมาณ 2562 และ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นบริการตามมาตรา 18 (13) ปีงบประมาณ 2562 ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP) การบริการผู้ป่วยด้านสูติกรรม และการสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกลไกคลินิกหมอครอบครัว (PCC) และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทพยาบาลกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สถานการณ์การปฏิรูประบบการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ความคุ้มค่าของพยาบาลและทีมหมอครอบครัว” โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 275 คน ด้านรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กระตุ้นผู้ปฏิบัติงานบอกเล่าสภาพปัญหาหน้างานเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไข ส่วนเวทีต่อไปเตรียมลงพื้นที่ จ.นครปฐม 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+