ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาการเขียนโครงร่างการวิจัยทางการพยาบาล และบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์”

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาการเขียนโครงร่างการวิจัยทางการพยาบาล และบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์"

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาการเขียนโครงร่างการวิจัยทางการพยาบาล และบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 การบรรยายในช่วงเช้าได้วิทยากรจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คุณไอศิกา รักซ้อน คุณเพ็ญพิชชา จันต๊ะหอม คุณกสิรักษ์ วิทยศักดิ์ และคุณณัฐพล พ่อค้าช้า มาบรรยายในหัวข้อ “การขอจริยธรรมการวิจัยในคน และ ขั้นตอนการขอทุนวิจัย” และกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเขียนโครงร่างงานวิจัยของแต่ละภาควิชาShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+