รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โอเปอร์เรเตอร์) สังกัดฝ่ายบริการกลาง

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+