สุดยอดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ High-resolution computed tomography (HRCT) ที่มีการรวมกันของรังสีแพทย์ และอายุรแพทย์โรคปอดมากที่สุดในประเทศไทย

สุดยอดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ High-resolution computed tomography (HRCT) ที่มีการรวมกันของรังสีแพทย์ และอายุรแพทย์โรคปอดมากที่สุดในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ High-resolution computed tomography (HRCT) จัดโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางรังสีวิทยายั่งยืน (iAOC) (Imaging Academic Outreach Center: iAOC) เป็นการร่วมมือกันระหว่าง คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับหน่วยรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ฝึกการวินิจฉัยโรคและประยุกต์ใช้ในการแปลผลโดยใช้ HRCT ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+