อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 17 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร สุนทราภา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น นำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.หญิง รัตนา ภักดีศุภผล ตำแหน่งที่ปรึกษาฯ บรรยายการบริหารงานของศูนย์ฯ และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Sim Mom and Baby Simulation พร้อมทั้ง สาธิตวิธีการใช้ และจำลองสถานการณ์ต่างๆ ของหุ่น ให้ชม


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+