ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ดาวน์โหลดข้อปฏิบัติในวันที่เข้าการรับการตรวจร่างกาย


ข้อปฏิบัติในวันทีเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+