ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+