ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+