การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปี พ.ศ.2561 จากสภาการพยาบาล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ผู้ทำงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ผู้ทำงานและเลขานุการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ได้นำเสนอรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 และแผนการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์ จากนั้นคณะกรรมการได้ศึกษาเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งได้สัมภาษณ์อาจารย์ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งทางคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้กล่าวชื่นชมความเป็นผู้นำของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ความพร้อมในด้านการบริหารจัดการและด้านอาจารย์ที่มีจำนวนคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา อาทิ การจัดทำระบบ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำห้องเรียนแบบ Smart Classroom และการพัฒนาอาจารย์ด้าน Faculty Practice ฯลฯ

 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+