6 ธันวาคม2561 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ และพระราชทานพระโอวาท

6 ธันวาคม2561 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ และพระราชทานพระโอวาท

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑: ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, หลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒, ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ, รายงานงบการเงินและภาพรวมสถิติของผู้มารับบริการปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อผู้ประสบภัย, การเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ, โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์, โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ, โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยและญาติคลองห้า, โครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติ, ระบบคมนาคมเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตลอดจนโครงการในจังหวัดต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน, โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง, หอศิลป์พิมานทิพย์, โครงการก่อสร้างอาคารผลิตเวชภัณฑ์ในพระดำริ เป็นต้น จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำบุคลากรใหม่ แพทย์ พยาบาล ผู้ปฎิบัติงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท ในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และเริ่มปีการศึกษาใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา โดยมีพระดำรัสถึงหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นผู้มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ต่อผู้ที่มาขอรับความช่วยเหลือ และทรงให้การบ้านในเรื่องกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นอันตรายให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งอยากให้บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ช่วยกันคิดหาวิธีและประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อลดการระบาดของโรค เช่น การเขียนภาพการ์ตูนให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักวิธีป้องกันอย่างถูกต้อง


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+