ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ  มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560   ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น  ประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย  ผิวสะอาด กรรมการ                               รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์   กรรมการและเลขานุการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์  อิงคเตชะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล  ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา ได้นำเสนอรายงานการประเมินตนเอง ระดับราชวิทยาลัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากนั้นคณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สัมภาษณ์ผู้บริหาร สัมภาษณ์ผู้แทนอาจารย์ สัมภาษณ์ผู้แทน      สายสนับสนุน และสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อยู่ใน ระดับดีมาก

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+