โครงการศึกษาดูงานจิตอาสาที่มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการศึกษาดูงานจิตอาสาที่มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการศึกษาดูงานจิตอาสาที่มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน

ระหว่างวันที่ 1922 มิถุนายน พ.ศ.2561

 

คณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ นำตัวแทนนักศึกษาจำทั้งสองคณะเดินทางไปที่ประเทศไต้หวันเพื่อทัศนศึกษา โดยในวันแรกไปดูงานที่ศูนย์รีไซเคิ้ลขยะของมูลนิธิฉือจี้ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะของคนไต้หวัน ดูโรงงานคัดแยกขยะ ทั้งยังได้ลงมือคัดแยกขวดน้ำตามประเภทของขวด ในวันที่สอง ไปดูงานที่โรงพยาบาลซินเตี้ยนฉือจี้ ไทเป โดยมี Mr.Wu มาเป็นวิทยากรแนะนำระบบการทำงานและพาเยี่ยมชมโรงพยาบาล ในวันที่สามไปเยี่ยมชมศาลาจิ้งซือ (พิพิธภัณฑ์ฉือจี้) ที่บอกประวัติมูลนิธิตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยฉือจี้ เพื่อเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาล และในวันสุดท้าย ไปเยี่ยมชมสมณารามจิ้งซือ ซึ่งเป็นสถานที่แรกที่ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนได้แจกจ่ายสิ่งของให้กับคนยากไร้ และบุกเบิกให้มีการก่อตั้งมูลนิธิฉือจี้ขึ้นมา รวมทั้งเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉือจี้ ที่มีการเรียนการสอนเน้นวิชาชีพเฉพาะ โดยจะมีสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชารังสีเทคนิคด้วย อีกทั้งยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวัน เช่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ เป็นต้น

 Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+