วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)ประจำปี การศึกษา 2560

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)ประจำปี การศึกษา 2560

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา กรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์ กรรมการและเลขานุการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำเสนอรายงานการประเมินตนเอง ระดับส่วนงาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)
จากนั้นคณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งในส่วนของการนำเสนอภาพรวมทางคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้กล่าวชื่นชม และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+