คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

26 กันยายน 2561: คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ กรรมการ

การตรวจประเมินครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2560)  ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินจะได้ทำการสัมภาษณ์คณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา การตรวจเอกสารหลักฐาน และรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+