ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2 )

ดาวน์โหลด PDF

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+