ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร การนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากนั้นเสด็จเข้า สู่ พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7, พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 / ทรงศีล   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์  ซึ่งโปรดให้จัดสร้างขึ้น โดยถอดแบบจากพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พุทธลักษณะแบบประยุกต์ร่วมสมัยศิลปะขอมเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยา ความสูงสูง 1 เมตร 97 เซนติเมตร ตามคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อช่วยโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ข้าราชบริพาร รวมถึงประชาชนในพื้นที่

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+