พิธีลงพระนามและลงนาม MOU ระหว่าง วว.รจภ.กับ ม.สงขลานครินทร์

พิธีลงพระนามและลงนาม MOU ระหว่าง วว.รจภ.กับ ม.สงขลานครินทร์

8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จะเน้นความร่วมมือด้านการฝึกหัดและแลกเปลี่ยนแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้ความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการทำงานด้านวิจัย การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ ต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และถวายหนังสือ “มิ่งขวัญ..นิรันดร จุฬาภรณ์ฯ อัครราชกุมารี” ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+