โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sonographer School, Ultrasound Workshop: Neck Sonography and Thyroid RFA

โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sonographer School, Ultrasound Workshop: Neck Sonography and Thyroid RFA

โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sonographer School, Ultrasound Workshop:Neck Sonography and Thyroid RFA

         อาจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Sonographer School, Ultrasound Workshop : Neck Sonography and Thyroid RFA” โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dong Gyu Na, Clinical Professor of Radiology, Director of Thyroid, Head & Neck Radiology, GangNeungAsan Hospital และ รศ. พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ รังสีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมบรรยายให้ความรู้ภายใต้แนวคิด Neck Sonography and Thyroid RFA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านอัลตราซาวด์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนแนวทางความรู้ แนวทางการทำวิจัยด้านรังสีแพทย์และนักรังสีเทคนิค ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทั้งในระดับสาขาวิชาและระดับสถาบัน ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากรังสีแพทย์, แพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก, เวชศาสตร์นิวเคลียร์, นักรังสีเทคนิค และพยาบาลจากหลายสถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรมภาคปฏิบัติที่โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+