โครงการสวดมนต์และบรรยายธรรมถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โครงการสวดมนต์และบรรยายธรรมถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โครงการสวดมนต์และบรรยายธรรมถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒน ศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) วัดเวสกวัน

ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+