ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

 

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน สังกัด โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบและสนับสนุนการผลิตสื่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็น เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายพัสดุ (รพ.สัตว์ทิพย์พิมาน) สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็น เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายพัสดุ สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเวชศาสตร์การกีฬา งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2562

ประกาศ รายชื่อแพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อให้ทุนแพทย์เป็นต้นสังกัดในการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารสุข สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ฝ่ายพยาธิวิทยา สังกัดศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ หน่วยจักษุวิทยา สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)

 

แพทย์

 

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง แพทย์ประจำโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ -แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป- / -แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว-  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง แพทย์ประจำงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ – แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป- / -แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ / สาขารังสีวินิจฉัย-    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครแพทย์ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2562 รอบที่ 2   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 พฤศจิกายน 2561

รับสมัคร แพทย์ภายนอกเพื่อให้ทุนศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2562      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์ในสาขาขาดแคลนเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมองค์กรและสื่อมวลชนสัมพันธ์) สังกัดงานประชาสัมพันธ์และการตลาด           รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ สังกัดฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 26 ตุลาคม 2561

ตำแหน่งอาจารย์ ประจำศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดสำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล)   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ต้นไป – 31 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ต้นไป – 15 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ต้นไป – 15 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานสารบรรณ การประชุม และพิธีการ       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ต้นไป – 15 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ต้นไป – 31 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ สังกัด โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ต้นไป – 30 กันยายน 2561

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานรังสีวิทยา โรงเรียนนักอัลตราซาวด์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ต้นไป – 30 กันยายน 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานบริหาร โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ต้นไป – 30 กันยายน 2561

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ต้นไป – 15 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ต้นไป – 30 กันยายน 2561

ตำแหน่ง พยาบาลประสานงาน สังกัดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ต้นไป – 30 กันยายน 2561

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2561

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดหน่วยเวชศาสตร์การกีฬา งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กันยายน 2561

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด ฝ่ายตรวจสอบภายใน         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2561

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กันยายน 2561

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กันยายน 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบและสนับสนุนการผลิตสื่อ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2561

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2561

เภสัชกร  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการเวชภัณฑ์กลาง     รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561

พยาบาลวิชาชีพ (UR-Nurse)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561

นักวิชาการพัสดุ จัดซื้อ   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน จ.นครราชสีมา)   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายพัสดุ       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักเคมีรังสี     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม 2561

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2561

นักวิจัย (ปริญญาเอก)     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยคลังเนื้อเยื่อ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Support) – รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ช่วยวิจัย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

การให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(กิจการนักศึกษา)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นักวิชาการศึกษา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2561

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+