ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬาและกายภาพบำบัด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดสายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นพนักงานราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำโรงเรียนวิทยาศาตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปริญญาโท)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์แพทย์ภัยภิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปี 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 3)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยืเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด หน่วยพยาธิ งานพยาธิวิทยาและนิตเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2)

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 3)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ2)

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายบริหารกลางและคุณภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โอเปอร์เรเตอร์) สังกัดฝ่ายบริการกลาง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายบริหารกลางและคุณภาพ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดงานนิติกร

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดศูนย์ประสานงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดหน่วยทันตกรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2562 (รอบที่ 2 )

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด หน่วยเวชภัณฑ์กลาง ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด งานสารบรรณ การประชุม และพิธีการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทันตแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานใน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ตำแหน่ง นักเคมีรังสี

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สังกัด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานใน หน่วยคลังเนื้อเยื่อ งานห้องปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยและเทศสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ฝ่ายตรวจสอบภายใน สังกัด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานใน หน่วยพัฒนาและสนับสนุนการบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานใน หน่วยชีวสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ยีโนม งานห้องปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัย ตำแหน่งนักวิจัย(ชีวสารสนเทศ) ระดับปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน สังกัด โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบและสนับสนุนการผลิตสื่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562

 

แพทย์ – ทุนการศึกษา

 

ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 พฤษภาคม 2562

ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 3)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน 2562

เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 พฤษภาคม 2562

รับสมัครให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 3)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 มกราคม 2562

รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2562      บสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 21  มกราคม 2562

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 4 อัตรา       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31  มกราคม 2562

ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 2 อัตรา / สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง จำนวน 2 อัตรา (ประจำโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 ธันวาคม 2561

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 2 อัตรา / สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ – สาขารังสีวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31  มกราคม 2562

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 6 อัตรา       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31  มกราคม 2562

ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 10 อัตรา        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2562    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 พฤศจิกายน 2561

เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 24 ธันวาคม 2561

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง แพทย์ประจำโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ -แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป- / -แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว-  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง แพทย์ประจำงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ – แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป- / -แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ / สาขารังสีวินิจฉัย-    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครแพทย์ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2562 รอบที่ 2   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 พฤศจิกายน 2561

รับสมัคร แพทย์ภายนอกเพื่อให้ทุนศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2562      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์ในสาขาขาดแคลนเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักงานวิชาการศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 14 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ส่งเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง พยาบาลทบทวนการใช้ทรัพยากร (Utilization Review Nurse)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬาและกายภาพบำบัด    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 11 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์เครื่องมือแพทย์และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ งานเครื่องมือแพทย์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน  2562

ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด ศูนย์เครื่องมือแพทย์และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ งานเครื่องมือแพทย์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน  2562

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำศูนย์การแพทย์ภ้ยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง นักการศึกษา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน  2562

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 19 เมษายน  2562

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ หน่วยเวชภัณฑ์กลาง    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 19 เมษายน  2562

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 19 เมษายน  2562

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานเภสัชกรรม สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 เมษายน  2562

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ หน่วยเวชภัณฑ์กลาง   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 เมษายน  2562

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 เมษายน  2562

ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 เมษายน  2562

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 เมษายน  2562

ตำแหน่ง ช่างสุขาภิบาล    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 เมษายน  2562

ตำแหน่ง ช่างโยธา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 เมษายน  2562

ตำแหน่ง พนักงานเคหะบริการ   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 มีนาคม  2562

ตำแหน่ง พนักงานยานยนต์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พนักงานปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 11 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 11 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 11 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชสถิติ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 11 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 11 เมษายน  2562

ตำแหน่ง พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ สังกัดโรคพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 11 เมษายน  2562

ตำแหน่ง พยาบาลประสานงานคุณภาพ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 11 เมษายน  2562

ตำแหน่ง ผู้จัดการ UCL (ปริญญาโท) สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย R2R (ปริญญาโท) สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน  2562

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท) สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน  2562

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท) สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน  2562

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท) สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานบริหารพัสดุ ฝ่ายพัสดุ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 01 เมษายน  2562

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 01 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สังกัด งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 01 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 01 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สังกัด งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 01 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานธุรการและบริหารทั่วไป ฝ่ายพัฒนาพื้นที่      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 01 เมษายน  2562

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า สังกัด งานออกแบบสถาปัตยกรรม ฝ่ายพัฒนาพื้นที่      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 01 เมษายน  2562

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล สังกัด งานออกแบบสถาปัตยกรรม ฝ่ายพัฒนาพื้นที่       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 01 เมษายน  2562

ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม สังกัด งานออกแบบสถาปัตยกรรม ฝ่ายพัฒนาพื้นที่    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 01 เมษายน  2562

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา) สังกัดศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการ) ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิจัย (ปริญญาเอก) สังกัดฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป –  18 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง นักฟิสิกส์การแพทย์ สังกัด งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด งานวิจัยและศูนย์การเรียนรู้ ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานกิจกรรมพิเศษและโครงการตามพระราชดำริ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ(2)       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการแพทย์ งานรังสีรักษา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัดงานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารคุณภาพ สังกัดฝ่ายคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (UR Nurse)   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 มกราคม 2562

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยพยาธิวิทยา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 มกราคม 2562

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดฝ่ายบริการกลาง         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 18 มกราคม 2562

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 18 มกราคม 2562

ตำแหน่งอาจารย์ประจำโรงเรียนรังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2562

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 ธันวาคม 2561

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารกลางและคุณภาพ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 ธันวาคม 2561

นักวิทยาศาสตร์ (พยาบาลสัตว์) 10 อัตรา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ธันวาคม 2561

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 5 อัตรา   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+