ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อาคารคลังพัสดุ CAT โกดัง 2 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6267

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ (คนสวน) สังกัด ฝ่ายบริการกลาง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา พรีคลินิก ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา พรีคลินิก ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานอธิการบดีฯ งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ฝ่ายวิชาการและบริหารการศึกษา

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัยและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2)

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกาษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ2)

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานอธิการบดีฯ งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด โรงพยบาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานรังสีวินิจฉัย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักเคมีรังสี สังกัด ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นิติกร สังกัด ฝ่ายนิติการ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายนิติการ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ (คนสวน) สังกัด ฝ่ายบริการกลาง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัด สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง งานการศึกษาและวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ สังกัด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแห่งอาจารย์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัยและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ2)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2 )

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานทันตกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาลศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แพทย์ – ทุนการศึกษา

 

ประกาศ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ3)

ประกาศ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 3)

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ3)

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(รอบ 4)     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กรกฏาคม 2563

ประกาศ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาภัยพิบัติ/ฉุกเฉินทางการแพทย์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มิถุนายน 2563

รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ2)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 มิถุนายน 2563

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ประจำงานศูนย์สุขภาพสตรี ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำงานรังสีวินิจฉัย ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์เต้านม หรือ ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำงานศูนย์เต้านมนานาชาติ ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนศึกษาต่อ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2564 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านม หรือ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำงานทันตกรรม ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ ประจำงานการแพทย์ผสมผสาน ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 และ 2564 อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤติ

รับสมัครแทพย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาศัลยศาสตร์

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาอายุรศาสตร์

 

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 22 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายสำนักงานกำกับแและพัฒนาโครงการใหม่ งานบริหารโครงการ       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายสำนักงานกำกับและพัฒนาโครงการใหม่   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม สังกัด ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ งานออกแบบสถาปัตยกรรม     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบัญชี       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงาน) สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานการเงินรับ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ สังกัด ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย หน่วยวิจัยพืชสมุนไพร พันธุ์ไม้ห้อม และงานสกัดสารทุติยภูมิ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ช่างโยธา สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย งานก่อสร้างโครงการในพระองค์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย งานก่อสร้างโครงการในพระองค์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง สถาปนิก สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย งานก่อสร้างโครงการในพระองค์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เภสัชกร (ทะเบียนยา) สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิต สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิจัย (ปริญญาเอก)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิยาศาสตร์ (ปริญญาโท)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิจัย (ปริญญาเอก)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+