ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อาคารคลังพัสดุ CAT โกดัง 2 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6267

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ (ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ) และนักวิทยาศาสตร์ (ป.โท)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอาจารย์สาขาภัยพิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาทฤษฎี และสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี แและสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี และสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด ฝ่ายศูนย์เครื่องมือแพทย์และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ งานเครื่องมือแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สายการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอาจารย์สาขาภัยพิบัติ/ฉุกเฉินทางการแพทย์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ งานออกแบบระบบวิศวกรรมอาคาร

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ รายชื่อผผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด ฝ่ายศูนย์เครื่องมือแพทย์ งานเครื่องมือแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัยและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดโงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นักฟิสิกส์การแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ หน่วยการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วยมะเร็งและญาติ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาสาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 

แพทย์ – ทุนการศึกษา

 

รับสมัคร นักศึกษาทันตแพทย์เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2563        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 8 พฤศจิกายน 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 22 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา (โรคหลอดเลือดสมอง)

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Hospitallist

รับสมัครแพทย์ภายนอกเพื่อให้ทุนศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ Geriatric Medicine)

รับสมัครแพทย์ภายนอกเพื่อให้ทุนศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤติ

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชบำบัดวิกฤติ

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Hospitalist

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครแพทย์ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2563 (รอบที่ 2)

รับสมัครแพทย์ภายนอกเพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี ๒๕๖๓    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 กันยายน 2562

ประกาศ เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กันยายน 2562

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 กันยายน 2562

รับสมัครแพทย์ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2563

ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 14 มิถุนายน 2562

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 7 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฏาคม 2562

ประกาศ เรื่อง รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2563  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 3)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน 2562

เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 พฤษภาคม 2562

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่ง นักวิจัย (ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ)   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาลศูนย์หัวใจและหลอดเลือด    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง พยาบาลประสานงานหัวใจ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาคลินิก จำนวน 6 อัตรา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง หน่วยเวชภัณ์กลาง     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานรังสีวินิจฉัย     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการ (ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ) สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 5 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ สังกัดฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ งานแผนและงบประมาณ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 7 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานเภสัชกรรม สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 4 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริหารกลาง งานธุรการและบริหารงานทั่วไป  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 4 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานศูนย์สุขภาพสตรี     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ หน่วยพยาธิ   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 4 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2562

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2562

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานธุรการและเลขาแพทย์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2562

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 กันยายน 2562

ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 กันยายน 2562

ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 กันยายน 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด สังกัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 กันยายน 2562

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 13 กันยายน 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ทรัพยากรบุคคล) สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 กันยายน 2562

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 กันยายน 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 กันยายน 2562

ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีวะ สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เภสัชกร (ทะเบียนยา) สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิต สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการประกันคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิจัย (ปริญญาเอก)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิยาศาสตร์ (ปริญญาโท)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิจัย (ปริญญาเอก)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและผ้า)       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง พยาบาลทบทวนการใช้ทรัพยากร (Utilization Review Nurse)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+