ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อาคารคลังพัสดุ CAT โกดัง 2 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6267

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารและการก่อสร้าง

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบำบัด ประจำสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกลำดับสำรองเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม สังกัด ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ งานออกแบบสถาปัตยกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด สำนักงาน คณะบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด สำนักงานคณบดีคณะสัตวแพยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายสารบรรณกลางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ สังกัด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน สังกัด งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลบริการด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิืทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ สังกัด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย และ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน สังกัด สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ งานวิจัยและศูนย์การเรียนรู้

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดสำนักประธานราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ งานวิจัยและศูนย์การเรียนรู้

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สัตวแพทย์ทางคลินิก ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ4)

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารและการก่อสร้าง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(พยาบาลสัตว์) สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัดงานก่อสร้างโครงการในพระองค์ สำนักประธานราชวิทยาลัย

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ งานวิจัยและศูนย์การเรียนรู้

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ3)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม สังกัด ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ งานออกแบบสถาปัตยกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ รายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสต์สุขภาพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ สังกัด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายสารบรรณกลางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลบริการด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข / ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ (ฉบับที่ 2) สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฏี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรร์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ งานวิจัยและศูนย์การเรียนรู้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ สังกัด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน สังกัด สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท จุฬาวัฒน จำกัด

 

แพทย์ – ทุนการศึกษา

 

รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 ธันวาคม 2563

รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2564     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์ฯ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2564

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 2)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 ตุลาคม 2563

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาภัยพิบัติ/ฉุกเฉินทางการแพทย์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2)

ประกาศ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ3)

ประกาศ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 3)

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ3)

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ประจำงานศูนย์สุขภาพสตรี ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำงานรังสีวินิจฉัย ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์เต้านม หรือ ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำงานศูนย์เต้านมนานาชาติ ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนศึกษาต่อ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2564 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านม หรือ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำงานทันตกรรม ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ ประจำงานการแพทย์ผสมผสาน ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 และ 2564 อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤติ

รับสมัครแทพย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาศัลยศาสตร์

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาอายุรศาสตร์

 

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารและการก่อสร้าง     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 ธันวาคม 2563

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 11 ธันวาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิศวกรระบบ สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน งานปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ งานวิจัยและศูนย์การเรียนรู้      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารและการก่อสร้าง    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่ง พนักงานเคหะบริการ สังกัด ฝ่ายบริการกลาง     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 22 ตุลาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด งานการศึกษาและวิจัย สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 5 อัตรา      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+