ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

 

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายบริหารกลางและคุณภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โอเปอร์เรเตอร์) สังกัดฝ่ายบริการกลาง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายบริหารกลางและคุณภาพ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดงานนิติกร

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดศูนย์ประสานงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดหน่วยทันตกรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2562 (รอบที่ 2 )

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด หน่วยเวชภัณฑ์กลาง ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด งานสารบรรณ การประชุม และพิธีการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทันตแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานใน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ตำแหน่ง นักเคมีรังสี

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สังกัด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานใน หน่วยคลังเนื้อเยื่อ งานห้องปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยและเทศสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ฝ่ายตรวจสอบภายใน สังกัด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานใน หน่วยพัฒนาและสนับสนุนการบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานใน หน่วยชีวสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ยีโนม งานห้องปฏิบัติการสนับสนุนการวิจัย ตำแหน่งนักวิจัย(ชีวสารสนเทศ) ระดับปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน สังกัด โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบและสนับสนุนการผลิตสื่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562

 

แพทย์ – ทุนการศึกษา

 

รับสมัครให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 3)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 มกราคม 2562

รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2562      บสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 21  มกราคม 2562

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 4 อัตรา       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31  มกราคม 2562

ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 2 อัตรา / สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง จำนวน 2 อัตรา (ประจำโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 ธันวาคม 2561

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 2 อัตรา / สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ – สาขารังสีวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31  มกราคม 2562

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 6 อัตรา       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31  มกราคม 2562

ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 10 อัตรา        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2562    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 พฤศจิกายน 2561

เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 24 ธันวาคม 2561

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง แพทย์ประจำโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ -แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป- / -แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว-  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง แพทย์ประจำงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ – แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป- / -แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ / สาขารังสีวินิจฉัย-    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครแพทย์ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2562 รอบที่ 2   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 พฤศจิกายน 2561

รับสมัคร แพทย์ภายนอกเพื่อให้ทุนศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2562      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์ในสาขาขาดแคลนเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานกิจกรรมพิเศษและโครงการตามพระราชดำริ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ(2)       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการแพทย์ งานรังสีรักษา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัดงานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารคุณภาพ สังกัดฝ่ายคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (UR Nurse)   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 มกราคม 2562

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยพยาธิวิทยา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 มกราคม 2562

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดฝ่ายบริการกลาง         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 18 มกราคม 2562

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 18 มกราคม 2562

ตำแหน่งอาจารย์ประจำโรงเรียนรังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มกราคม 2562

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 ธันวาคม 2561

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารกลางและคุณภาพ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 ธันวาคม 2561

นักวิทยาศาสตร์ (พยาบาลสัตว์) 10 อัตรา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ธันวาคม 2561

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 5 อัตรา   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+