ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อาคารคลังพัสดุ CAT โกดัง 2 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6267

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลบริการด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิืทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ สังกัด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย และ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน สังกัด สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ งานวิจัยและศูนย์การเรียนรู้

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดสำนักประธานราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลบริการด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข / ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ (ฉบับที่ 2) สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฏี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรร์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ งานวิจัยและศูนย์การเรียนรู้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ สังกัด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน สังกัด สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท จุฬาวัฒน จำกัด

 

แพทย์ – ทุนการศึกษา

 

ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 21 กันยายน 2563

ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน ประจำงานการแพทย์ผสมผสาน ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2563

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 2)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 ตุลาคม 2563

ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 1)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 18 กันยายน 2563

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาภัยพิบัติ/ฉุกเฉินทางการแพทย์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2)

ประกาศ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ3)

ประกาศ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 3)

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ3)

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ประจำงานศูนย์สุขภาพสตรี ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำงานรังสีวินิจฉัย ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์เต้านม หรือ ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำงานศูนย์เต้านมนานาชาติ ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนศึกษาต่อ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2564 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านม หรือ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำงานทันตกรรม ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ ประจำงานการแพทย์ผสมผสาน ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 และ 2564 อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤติ

รับสมัครแทพย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาศัลยศาสตร์

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาอายุรศาสตร์

 

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดสำนักประธานราชวิทยาลัย งานก่อสร้างโครงการในพระองค์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 ตุลาคม 2563

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ งานวิจัยและศูนย์การเรียนรู้    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 ตุลาคม 2563

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 1 ตุลาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สังกัดสำนักประธานราชวิทยาลัย โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 ตุลาคม 2563

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการ สังกัด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการ       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 24 กันยายน  2563

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 5 ตุลาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 กันยายน  2563

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 กันยายน  2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานใน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิชาการและบริหารการศึกษา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 ตุลาคม 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 กันยายน 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัด หน่วยหอผู้ป่วยวิกฤต งานการพยาบาลผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 28 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 9 ตุลาคม 2563

ตำแหน่ง พยาบาลบริการด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กันยายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสิทธิด้านประกัน สังกัด ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง งานบริการด้านประกัน    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กันยายน 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานวิชาการและบริหารการศึกษา และ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 7 กันยายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 กันยายน 2563

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ / เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย งานแผนและกลยุทธ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 4 กันยายน 2563

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักงานคณบดีคณะสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 4 กันยายน 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา / นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานคณดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 4 กันยายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายสารบรรณกลางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 กันยายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายสำนักงานกำกับและพัฒนาโครงการใหม่ งานบริหารด้านความปลอดภัย     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 กันยายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 14 กันยายน 2563

ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม สังกัด ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ งานออกแบบสถาปัตยกรรม    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 กันยายน 2563

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เซลล์วิทยา) สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานพยาธิวิทยาและนิตเวชวิทยา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 กันยายน 2563

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด งานการศึกษาและวิจัย สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 5 อัตรา      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กันยายน 2563

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+