ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อาคารคลังพัสดุ CAT โกดัง 2 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6267

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

 

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลิก สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ หน่วยการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วยมะเร็งและญาติ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สายการพยาบาล งานกิจการพิเศษโรงพยาบาล

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์ เฉลิมพพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬาและกายภาพบำบัด หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด โรงพยาบาบาลจุใาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสุนนการแพทย์ หน่วยเวชภัณฑ์กลาง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ หน่วยการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วยมะเร็งและญาติ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่องรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเวชระเบียน เวชสถิติ สิทธิประโยชน์ทบทวนการใช้ทรัพยาการและผู้ป่วยสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโรงเรียนการสัตวแพทย์และวัตวิทยาประยุกต์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชการศึกษา และเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ(บริหารความเสี่ยง)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตรืการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะแพทยศาสตรืและการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานออกแบบสถาปัตยกรรม ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานออกแบบและระบบวิศวกรรมอาคาร ฝ่ายพัฒนาพื้นที่

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามดครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานประชุม สารบรรณ และพิธีการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประนจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำปีการอบรม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

แพทย์ – ทุนการศึกษา

 

รับสมัครแพทย์ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2563

ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 14 มิถุนายน 2562

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 7 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฏาคม 2562

ประกาศ เรื่อง รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2563  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 3)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน 2562

เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 พฤษภาคม 2562

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด ศูนย์เครื่องมือแพทย์และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ งานเครื่องมือแพทย์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 23 สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 กันยายน 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 กันยายน 2562

ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีวะ สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เภสัชกร (ทะเบียนยา) สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิต สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการประกันคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง (Validation officer)     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิจัย (ปริญญาเอก)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิยาศาสตร์ (ปริญญาโท)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย (ปริญญาตรี)     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิจัย (ปริญญาเอก)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริหารกลางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ งานธุรการและบริหารงานทั่วไป      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทยื งานห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 26 กรฎาคม 2562

นักรังสีการแพทย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีวิทยาสาสตร์สุขภาพ ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง ห้วหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง พนักงานยานยนต์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 1 สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและผ้า)       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักโภชนาการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานโภชนาการ       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศวิจัย สังกัดฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬาและกายภาพบำบัด หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 26 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ หน่วยเวชภัณฑ์กลาง      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริหารกลาง งานสารบรรณ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ งานธุรการและบริหารจัดการ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 26 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 19 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ หน่วยการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วยมะเร็งและญาติ      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 26 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 22 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง พยาบาลทบทวนการใช้ทรัพยากร (Utilization Review Nurse)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักกิจการนักศึกษา (ปริญญาตรี) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 18 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 12 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 12 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 12 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 12 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค สังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ป.โท) สังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (บริหารความเสี่ยง)       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการฯ)        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (บริหารทรัพยากรบุคคล)       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงเรียนการสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการ)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำโรงเรียนการสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 5 กรฎาคม 2562

ตำแหน่งอาจารย์ ประจำโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+