ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อาคารคลังพัสดุ CAT โกดัง 2 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6267

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานรังสีวินิจฉัย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักเคมีรังสี สังกัด ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ฝ่ายพัสดุ งานบริหารสัญญาพัสดุและครุภัณฑ์ และงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานหน่วยแพทย์พระราชทานและผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ ฝ่ายโครงการตามพระดำริ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาลศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานธุรการและเลขาแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักโภชนาการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานโภชนาการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานศูนย์สุขภาพสตรี

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน ในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2 )

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานทันตกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาลศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ฝ่ายพัสดุ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทาลัยจุฬาภรณ์ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา สังกัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานธุรการและเลขาแแพทย์

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์ฯ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2563 (รอบที่ 2 )

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัด โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (พยาบาลสัตว์), ผู้ช่วยสัตวแพทย์, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักโภชนาการ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานโภชนาการ

แพทย์ – ทุนการศึกษา

 

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย ประจำงานศูนย์สุขภาพสตรี ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำงานรังสีวินิจฉัย ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์เต้านม หรือ ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำงานศูนย์เต้านมนานาชาติ ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนศึกษาต่อ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2564 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านม หรือ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำงานทันตกรรม ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ ประจำงานการแพทย์ผสมผสาน ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 และ 2564 อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤติ

รับสมัครแทพย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาศัลยศาสตร์

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รับสมัครแพทย์เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 และ 2564 สาขาอายุรศาสตร์

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชบำบัดวิกฤติ ประจำงานอายุรกรรม ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำงานศัลยกรรมและวิสัญญี ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำงานอายุรกรรม ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง เภสัชกรใช้ทุน จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เพื่อพัฒนาบุคคากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รับสมัคร นักศึกษาทันตแพทย์เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2563        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 8 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา (โรคหลอดเลือดสมอง)

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Hospitallist

รับสมัครแพทย์ภายนอกเพื่อให้ทุนศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ Geriatric Medicine)

รับสมัครแพทย์ภายนอกเพื่อให้ทุนศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤติ

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชบำบัดวิกฤติ

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Hospitalist

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครแพทย์ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี 2563 (รอบที่ 2)

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่ง นักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ งานพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มีนาคม 2563

ตำแแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ งานประชุม สารบรรณและพิธีการ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 เมษายน 2563

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ สังกัด สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ งานงบประมาณ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่าย สำนักงานกำกับและพัฒนาโครงการใหม่      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 เมษายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร) สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 เมษายน 2563

ตำแหน่ง นักชีวสถิติการแพทย์ (Biostatistician) สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลวิจัย สังกัด หน่วยบริหารฐานข้อมูลวิจัย ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2 สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 2 สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด สังกัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและบริหารการศึกษา สังกัด ฝ่ายวิชาการและการบริหารการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ สังกัด ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการแและบริหารการศึกษา งานวิชาการและบริหารการศึกษา      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ฝ่ายวิชาการและบริหารการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักงานคณบดี    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ งานธุรการและบริหารงานทั่วไป      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง ห้วหน้างานธุรการและบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ งานธุรการและบริหารงานทั่วไป      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ งานวิชาการและประเมินผลงานวิชาการ      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ งานวิจัยและศูนย์การเรียนรู้     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและบริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานจริยธรรมการวิจัยในคน สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน 2563

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน 2563

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เภสัชกร (ทะเบียนยา) สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิต สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้จัดการประกันคุณภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิจัย (ปริญญาเอก)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิยาศาสตร์ (ปริญญาโท)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง นักวิจัย (ปริญญาเอก)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+