ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อาคารคลังพัสดุ CAT โกดัง 2 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6267

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

 

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคโนโลยี และ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าฟน้าที่เวชสถิติ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเวชระเบียน เวชสถิติ สิทธิประโยชน์ทบทวนการใช้ทรัพยากร และผู้ป่วยสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานเภสัชกรรม

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี และสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานเวชระเบียน เวชสถิติ สิทธิประโยชน์ ทบทวนการใช้ทรัพยากรและผู้ป่วยสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ งานห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายศูนย์เครื่องมือแพทย์และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ งานเครื่องมือแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกาาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกาาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 3)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด ฝ่ายศูนย์เครื่องมือแพทย์และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ งานเครื่องมือแพทย์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายศูนย์เครื่องมือแพทย์และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ งานเครื่องมือแพทย์

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาาำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬาและกายภาพบำบัด

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัดสายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นพนักงานราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำโรงเรียนวิทยาศาตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปริญญาโท)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์แพทย์ภัยภิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด สายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปี 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 3)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แพทย์ – ทุนการศึกษา

 

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 14 มิถุนายน 2562

ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 7 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่องรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฏาคม 2562

ประกาศ เรื่อง รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2563  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 มิถุนายน 2562

ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 พฤษภาคม 2562

ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 3)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน 2562

เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 พฤษภาคม 2562

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่ง นักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค สังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ป.โท) สังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (บริหารความเสี่ยง)       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการฯ)        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (บริหารทรัพยากรบุคคล)       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงเรียนการสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการ)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรฎาคม 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำโรงเรียนการสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 5 กรฎาคม 2562

ตำแหน่งอาจารย์ ประจำโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ สังกัดงานบริหารพัสดุ ฝ่ายพัสดุ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 14 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด งานบริหารพัสดุ ฝ่ายพัสดุ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 14 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุ   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 14 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สังกัด งานออกแบบระบบวิศวกรรมอาคาร ฝ่ายพัฒนาพื้นที่     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล สังกัด งานออกแบบระบบวิศวกรรมอาคาร ฝ่ายพัฒนาพื้นที่     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า สังกัด งานออกแบบระบบวิศวกรรมอาคาร ฝ่ายพัฒนาพื้นที่    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานประชุม สารบรรณ และพิธีกร      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 7 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัดฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 7 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โอเปอร์เรเตอร์) สังกัด งานเคหะบริการ ฝ่ายบริการกลาง     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 7 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีและการสื่อสาร สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการ) สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา) สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง นักฉุกเฉินการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่งนักวิเคราะห์ สังกัดฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 5 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ สังกัด งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 24 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง นักเภสัชรังสี    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 17 พฤษภาคม  2562

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักงานวิชาการศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 14 มิถุนายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ส่งเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง พยาบาลทบทวนการใช้ทรัพยากร (Utilization Review Nurse)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 3 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬาและกายภาพบำบัด    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 11 เมษายน  2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์เครื่องมือแพทย์และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ งานเครื่องมือแพทย์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน  2562

ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด ศูนย์เครื่องมือแพทย์และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ งานเครื่องมือแพทย์      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน  2562

ตำแหน่ง นักการศึกษา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน  2562

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 พฤษภาคม  2562

ตำแหน่ง ผู้จัดการ UCL (ปริญญาโท) สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤษภาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+