ข่าวสาร HR – แบบฟอร์มเอกสารการสมัครงานและทุนการศึกษา (HR Document) –

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

 

1. แบบฟอร์มสมัครงาน

2. แบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน

3. แบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน

4. แบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด

5. แบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน

6. แบบทดสอบ EQ Test

 “ให้ทำแบบทดสอบ EQ Test ทุกตำแหน่ง

การสมัคร

 

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์
ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน
ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail
ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail :
[email protected]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

แพทย์

 

รับสมัคร แพทย์ภายนอกเพื่อให้ทุนศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2562      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครแพทย์ผู้สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2562   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์ในสาขาขาดแคลนเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 

นักวิชาการพัสดุ จัดซื้อ   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน จ.นครราชสีมา)   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักวิทยาศาสตร์ (ศัลยพยาธิวิทยา)     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานจัดซื้อ       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักเคมีรังสี     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม 2561

อาจารย์ประจำ ศูนย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2561

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2561

นักวิจัย (ปริญญาเอก)     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานจริยธรรมการวิจัยในคน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยคลังเนื้อเยื่อ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Support) – รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ช่วยวิจัย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

การให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(กิจการนักศึกษา)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2561

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นักวิชาการศึกษา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2561

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+