การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

สาขาวิชาที่ให้ทุน
พยาบาลศาสตร์                              จำนวน   6 ทุน
สรีรวิทยา หรือ วิทยาภูมิคุ้มกัน       จำนวน   1 ทุน
เภสัชวิทยาคลินิก                            จำนวน  1 ทุน
ฟิสิกส์ทางการแพทย์                      จำนวน  1 ทุน

วันที่เปิดรับสมัคร                           ตั้งแต่บัดนี้
วันที่สิ้นสุดรับสมัคร                       15 มกราคม 2561

รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+