คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) (ฉบับปรับปรุง)

Download PDF / ดาวน์โหลด PDF

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ)

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ)

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์(การรับแบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ เรื่องอัตราเค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา(เหมาจ่าย) และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรับแบบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF