คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรับแบบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ปฏิบัติธรรม นำชีวิต

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พานักศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยฯ ทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ “ปฏิบัติธรรม นำชีวิต” ในหัวข้อศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา ซึ่งหมายถึงการมีสติในลมหายใจ เป็นการกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก โดยเน้นการใช้ลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือ เพื่ออบรมจิตให้เกิดความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดจนเกิดความสงบภายใน ใคร่ครวญธรรมเพื่อความเข้าใจในชีวิตซึ่งจะนำไปสู่การบรรเทาทุกข์และพ้นทุกข์ทางใจในที่สุด โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 3 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรกของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ที่สถานปฎิบัติธรรมเสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ สำหรับธรรมบรรยายนั้น จะเน้นไปที่การสอนทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยการใช้อานาปานสติ ปฏิจจสมุปบาท และอุปกิเลส ๑๖ เป็นหลัก โดยผ่านการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น อานาปานสติภาวนาใช้เมื่อมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น การเดินจงกรม การนอนภาวนา เป็นต้น ปฏิจจสมุปบาทจะถูกนำมาใช้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งผ่านการใช้สื่อโฆษณาธรรมะในรายการวิทยุ สาวิกา และจดจำเรื่องราวในโฆษณาธรรมะนั้นเป็นเครื่องเตือนสติ เมื่อเกิดสิ่งเร้าจากภายนอกมากระทบ หากสติมีกำลังเพียงพอ และการได้ทดลองเรียนรู้ ให้ความผิดพลาดเป็นครูก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ยอมรับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ ในแต่ละปัจจุบันขณะของการรู้ตื่นและเบิกบาน พร้อมกับการยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวัน หรือ การยกเหตุการณ์ที่ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดภาพจำที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องเตือนสติได้

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ปีการศึกษา 2561 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2561 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้สมัคร (กรณีไม่มีหลักฐานแสดงรายได้)

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF