คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตา (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสำนักงานวิชาการศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียด