กิจกรรม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกษาระดับปริญญาโท)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกาษา (ระดับปริญญาโท)   จำนวน  1  อัตรา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ธันวาคม 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (นักจิตวิทยา(กิจการนักศึกษา))

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักจิตวิทยา(กิจการนักศึกษา)   จำนวน  2  อัตรา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ธันวาคม 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด งานประชาสัมพันธ์และการตลาด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด   จำนวน  1  อัตรา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ธันวาคม 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ /อายุรศาสตร์ทั่วไป / ศัลยศาสตร์ทั่วไป / เวชศาสตร์ครอบครัว

ตำแหน่งสาขาที่เปิดรับ อายุรศาสตร์ทั่วไป  3 อัตรา ศัลยศาสตร์ทั่วไป   3  อัตรา เวชศาสตร์ครอบครัว   3  อัตรา คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน(พยาบาล)ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานกิจกรรมพิเศษและโครงการตามพระดำริ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน  1  อัตรา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานกิจกรรมพิเศษและโครงการตามพระดำริ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน  3  อัตรา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์ในสาขาขาดแคลนเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่งสาขาที่เปิดรับ ประสาทวิทยา นิตเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก จักษุวิทยา (อนุสาขาจอประสาทตา) เวชบำบัดวิกฤต คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกแพทย์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่งสาขาที่รับสมัคร กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ -ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ – ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก อายุรศาสตร์ทั่วไป รังสีวิทยาวินิจฉัย อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ – คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Noninvasive / Echo) – สรีรวิทยาไฟฟ้า (Electrophysiology) – ปฏิบัติการรักษาผ่านสายสวน เวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านหัวใจ (Cardiac Rehapbilitation) วิสัญญีวิทยา พยาธิวิทยา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

สาขาวิชาที่ให้ทุน พยาบาลศาสตร์                              จำนวน   6 ทุน สรีรวิทยา หรือ วิทยาภูมิคุ้มกัน       จำนวน   1 ทุน เภสัชวิทยาคลินิก                            จำนวน  1 ทุน ฟิสิกส์ทางการแพทย์                      จำนวน  1 ทุน วันที่เปิดรับสมัคร                       

รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2561

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร               เภสัชกรใช้ทุน   จำนวนอัตรา                                5 อัตรา   วันที่เปิดรับสมัคร                       ตั้งแต่บัดนี้   วันที่สิ้นสุดรับสมัคร                   08 ธันวาคม 2560     รายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์