กิจกรรม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หน่วยวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง

ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

  ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคล สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร อาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 16 อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร 17 เมษายน 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ - นักรังสีการแพทย์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักรังสีการแพทย์ จำนวนอัตรา 4 อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ วันที่สิ้นสุดรับสมัคร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเฟื่องทอง มธุรชน ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวทีระดับนานานชาติ จำนวน 2 รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเฟื่องทอง มธุรชน ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวทีระดับนานานชาติ จำนวน 2 รางวัล สังกัดหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากผลงานเรื่อง New conceptual design of retractable operating table. ในการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ COEX Exhibition hall ศูนย์นิทรรศการ COEX Korea Exhibition Center ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จัดโดย… สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ Korea Invention promotion Association (KIPA) เพื่อนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากประเทศไทย จาก 20 หน่วยงาน และมีจำนวน 101 ผลงาน เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมร่วมกับชาติต่างๆ รวม 355

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ร่วมกับ “ยูซีแอล” มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Visioning and Needs Analysis โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล (University College London: UCL) มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ร่วมกันหารือถึงการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ     เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้บัณฑิตแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นอกจากจะเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ   ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมผู้เกี่ยวข้องจากหลายองค์กรเข้าร่วมด้วย อาทิ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,   รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ MED PCCMS CRA ณ ซแรย์ อทิตยา

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ “โรงเรียนชาวนา ซแรย์ อทิตยา” จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และของประเทศ ทั้งนี้ โรงเรียนชาวนา โครงการซแรย์ อทิตยา ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นหนึ่งในโครงการพิเศษใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยทรงตั้งพระทัยให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริภายใต้การดูแลของ ‘โครงการเกษตรอทิตยาทร’ ซึ่งทางคณะฯ ได้เลือกไปจัดสัมมนา และทำกิจกรรมที่โรงเรียนชาวนาในโครงการเกษตรอทิตยาทร เพื่อต้องการให้อาจารย์แพทย์ทั้งพรีคลินิกและคลินิกของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เรียนรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านและเกษตรกร โดยการเข้าร่วมทำกิจกรรมจากฐานการเรียนรู้เกษตร เช่น ทรัพยากรดิน และการฟื้นฟูดิน การตรวจสอบ และประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมถึงการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกข้าวจากนวัตกรรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นในการสำรวจดินและแร่ธาตุซึ่งนำมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น และยังได้สัมผัสความงามอย่างพอเพียงในบรรยากาศท้องทุ่งนา และทดลองปักดำนาในแปลงนาที่เป็นกิจกรรมร่วมกับทางโครงการอีกด้วย นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้นำผ้าห่ม

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่กำลังจะสำเร็จหรือสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2561 (รอบที่ 2)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – สาขาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (pre-clinic) – สาขาทางวิชาชีพเวชกรรมประเภทที่ 1.1 – สาขาทางวิชาชีพเวชกรรมประเภทที่ 1.2 และ 2.1 – สาขาทางวิชาชีพเวชกรรมประเภทอื่นนอกจาก 1.1 / 1.2 / 1.3 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นแพทย์สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ตำแหน่งสาขาที่เปิดรับ – แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลารับสมัคร – ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร