กิจกรรม

13-14 กุมภาพันธ์ 2563 : ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นจัดประชุม 1st Meeting of Sub-Working Group (SWG) on Curriculum Development

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) จัดประชุม 1st Meeting of Sub-Working Group (SWG) on Curriculum Development ขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ นายแพทย์รายิน อโรร่า รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และรักษาการคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และในการประชุมดังกล่าวได้เรียนเชิญผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง ๙ ประเทศ ซึ่งเป็นคณะทำงานย่อยด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (Sub-Working Group on Curriculum Development) ภายใต้โครงการ ARCH Project เข้าร่วมในการจัดประชุมดังกล่าวด้วย โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางการแพทย์ภัยพิบัติ ซึ่งได้แก่ Basic Disaster Health Management training course และ EMT coordination during disasters training course นอกจากนี้ ยังมีการระดมความคิดร่วมกันในการจัดทำร่างหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานใช้ในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน และการประสานความร่วมมือในครั้งนี้

29 มกราคม 2563 : โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดการสัมมนาผู้มีประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุ

29 มกราคม 2563 : โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการแพทย์และการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการสัมมนาผู้มีประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการจัดการอกกำลังกายกับผู้สูงอายุ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำคู่มือการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ด้วยรูปแบบการฝึกสอนที่ได้มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อผู้ฝึกสอนและผู้ดูแลผู้สูงอายุใช้ประกอบการสอนและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุต่อไป

25 - 26 มกราคม 2563 : ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมจัดโครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมจัดโครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร และ นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 35 คนร่วมโครงการ กิจกรรมโครงการประกอบด้วย การฟังบรรยายจากวิทยากรโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 เรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผ่านกิจกรรมโครงการ อาทิ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม Walk Rally เป็นต้น กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพตนเอง สร้างความผูกพันต่อสถาบันและองค์กร ตลอดจนความสำนึกรักและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย

13 มกราคม 2563 : คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทัังนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในหลักสูตรต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยแพทย์พอสว. ณ จังหวัดเชียงราย

13 มกราคม 2563 : คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทัังนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในหลักสูตรต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยแพทย์พอสว. ณ จังหวัดเชียงราย ตามพระดำริขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงต้องการให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกรู้จักออกไปทำงานช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในท้องถิ่นที่ห่างไกล

10 มกราคม 2563 : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (47th THE SUN GAMES 2020) ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในวันแรกนี้ มีนักกีฬาลงแข่งขันรวม 2 รายการ ได้แก่ กีฬา E-Sport ประเภท ROV ทีมชาย 5 คน Class B และ เชียร์ลีดดิ้ง ประเภท Cheer Division รายการ Coed Group Stunt (4 คน) และ ประเภท Dance Division ในรายการ Team Cheer Freestyle Hiphop (2 คน) และ Team Cheer Freestyle Pom (2 คน) ถือเป็นประสบการณ์ก้าวแรกและก้าวสำคัญของนักศึกษาที่จะพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไป

8 มกราคม 2563 : โครงการวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (พี่เลี้ยง) กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

วันที่ 8 มกราคม 2563: ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ อาจารย์ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความยินดีรับเป็นพี่เลี้ยงให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในด้านการพัฒนาโครงการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จะเริ่มฝึกปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครอบคลุมสาขาวิชาด้าน Medical Physics, Medical Imaging, AI for Healthcare, Medical Device, Internet of Medical Thing (IoMT) และ Genomic Medicine โครงการวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญไปช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ให้เกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตลอดจนให้ผู้เรียนมีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างดีในอนาคต

“วิทยาศาสตร์การกีฬา” กุญแจสร้างความสำเร็จให้กับนักกีฬาไทยในเวทีโลก

“วิทยาศาสตร์การกีฬา” กุญแจสร้างความสำเร็จให้กับนักกีฬาไทยในเวทีโลก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำหลักการของสาขาวิชา “ชีวกลศาสตร์” เข้ามาทำงานร่วมกับทีมโค้ชวอลเล่ย์บอลไทย ในการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหว วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะกับนักกีฬา เพื่อพัฒนาผลงานการเล่น ลดการบาดเจ็บ และยืดเวลาการเล่นให้ยาวนานขึ้น

7 มกราคม 2563 : เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบโอวาทและเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗ “47th The Sun Games 2020” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

7 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโอวาทและเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนายขจร จิตสุขุมมงคล รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ กล่าวว่า “ยินดีและดีใจที่ได้เห็นนักกีฬาทุกคน ซึ่งเป็นตัวแทนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ซึ่งนับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ปีแรกที่เราส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษาใหม่ วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ขอให้นักกีฬาทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยต่างๆ รู้จักราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านบุคลิกภาพของนักกีฬา คือ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น การไปสร้างรอยยิ้ม พูดคุยเป็นมิตรกับเพื่อนๆ ทีมนักกีฬาสถาบันต่างๆ แพ้ชนะไม่สำคัญเท่ากับการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เล่นกีฬาด้วยความระมัดระวังอย่าให้บาดเจ็บ และกลับมาพร้อมความภาคภูมิใจในความเป็นนักกีฬาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” อนึ่ง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ภายใต้ชื่อ “47th The Sun Games 2020” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ

6 มกราคม 2563 :  ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2562

6 มกราคม 2563 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม MC 241 ชั้น 4 โซน D อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ มีคณาจารย์จากศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์รวมทั้งคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ นอกจากนั้นยังพานักศึกษาเดินชมสถานที่ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้แก่นักศึกษา และสร้างกำลังใจในการศึกษาต่อไป

26 ธันวาคม 2562 : คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้กราบนิมนต์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การทำงานอย่างมีสติ พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม”

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้กราบนิมนต์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การทำงานอย่างมีสติ พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มุม B อาคารบริหาร 2 บ.กสท ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับข้อคิดเตือนใจ แนวทางในการดำเนินชีวิต และการทำงาน อยู่ในทุกช่วงการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เช่น “การปฏิบัติธรรม ไม่ใช่การเข้าวัด การนั่งกรรมฐาน แต่คือ การทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุจริต โดยนำเอาอิทธิบาล 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มาใช้ในการดำเนินชีวิต “ หรือบทกลอน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน “กัดไม่ปล่อย ถอยไม่มี หนีไม่เป็น ใจเย็นสู้งาน” รวมทั้ง การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และพัฒนาตนเอง จะต้อง 1.เป็นผู้ให้ 2.รู้จักขอโทษ 3.รู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่น 4.รู้จักปล่อยวาง 5.รู้จักสร้างสร้างสรรค์ 6.รู้จักเพื่อนมนุษย์ก่อนตาย และได้กล่าวว่า “การทำงาน คือการทำหน้าที่ ไม่ลืมตนเอง และผู้อื่น”