กิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบสาย บุญวีรบุตร ร่วมเสวนาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562"

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบสาย บุญวีรบุตร อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ได้รับเชิญจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. คณบดี และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำแจกันดอกไม้เข้าทูลเกล้าถวาย และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. คณบดี และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำแจกันดอกไม้เข้าทูลเกล้าถวาย และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ ตามมาตรา 18(13) ปีงบประมาณ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในฐานะนายกสภาการพยาบาล ลงพื้นที่ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ ตามมาตรา 18(13) ปีงบประมาณ 2562 และ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นบริการตามมาตรา 18 (13) ปีงบประมาณ 2562 ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP) การบริการผู้ป่วยด้านสูติกรรม และการสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกลไกคลินิกหมอครอบครัว (PCC) และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทพยาบาลกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สถานการณ์การปฏิรูประบบการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ความคุ้มค่าของพยาบาลและทีมหมอครอบครัว” โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 300 คน  

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะนายกสภาการพยาบาล ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ ตามมาตรา 18(13) ปีงบประมาณ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะนายกสภาการพยาบาล ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ ตามมาตรา 18(13) ปีงบประมาณ 2562 และ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นบริการตามมาตรา 18 (13) ปีงบประมาณ 2562 ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP) การบริการผู้ป่วยด้านสูติกรรม และการสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกลไกคลินิกหมอครอบครัว (PCC) และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทพยาบาลกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สถานการณ์การปฏิรูประบบการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ความคุ้มค่าของพยาบาลและทีมหมอครอบครัว” โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 275 คน ด้านรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กระตุ้นผู้ปฏิบัติงานบอกเล่าสภาพปัญหาหน้างานเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไข ส่วนเวทีต่อไปเตรียมลงพื้นที่ จ.นครปฐม 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาการเขียนโครงร่างการวิจัยทางการพยาบาล และบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์"

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาการเขียนโครงร่างการวิจัยทางการพยาบาล และบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 การบรรยายในช่วงเช้าได้วิทยากรจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คุณไอศิกา รักซ้อน คุณเพ็ญพิชชา จันต๊ะหอม คุณกสิรักษ์ วิทยศักดิ์ และคุณณัฐพล พ่อค้าช้า มาบรรยายในหัวข้อ “การขอจริยธรรมการวิจัยในคน และ ขั้นตอนการขอทุนวิจัย” และกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเขียนโครงร่างงานวิจัยของแต่ละภาควิชา

สุดยอดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ High-resolution computed tomography (HRCT) ที่มีการรวมกันของรังสีแพทย์ และอายุรแพทย์โรคปอดมากที่สุดในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ High-resolution computed tomography (HRCT) จัดโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางรังสีวิทยายั่งยืน (iAOC) (Imaging Academic Outreach Center: iAOC) เป็นการร่วมมือกันระหว่าง คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับหน่วยรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ฝึกการวินิจฉัยโรคและประยุกต์ใช้ในการแปลผลโดยใช้ HRCT ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคผ้าห่ม 100 ผืน ตุ๊กตา ของเล่น และหนังสือต่างๆ ให้น้องนักเรียนระดับประถมฯ ที่โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เดินทางมาเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยที่รพ.หลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เลยถือโอกาสจัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคผ้าห่ม 100 ผืน ตุ๊กตา ของเล่น และหนังสือต่างๆ ให้น้องนักเรียนระดับประถมฯ ที่โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ร้อยละ 70

18 มกราคม 2562 : คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่ โรงพยาบาลท้องถิ่น จ.กำแพงเพชร

เมื่อบ่ายวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ ดร.สมชาย อัศวเศรณีประธานรุ่นที่ 1 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ อดีต สส.จังหวัดกำแพงเพชร และดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ได้นำอุปกรณ์การแพทย์ เครื่อง EKG Monitor (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) มามอบให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่นห่างไกลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย โรงพยาบาลลานกระบือ จำนวน 4 เครื่อง โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 1 เครื่อง โรงพยาบาลบึงสามัคคี 1 เครื่อง และโรงพยาบาลปางศิลาทอง 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 7 เครื่อง มูลค่า 490,000 บาท โดยเครื่อง EKG Monitor มีประโยชน์ คือ สามารถช่วยติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ความเข้มของออกซิเจนในเลือด ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี\

อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 17 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร สุนทราภา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น นำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.หญิง รัตนา ภักดีศุภผล ตำแหน่งที่ปรึกษาฯ บรรยายการบริหารงานของศูนย์ฯ และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Sim Mom and Baby Simulation พร้อมทั้ง สาธิตวิธีการใช้ และจำลองสถานการณ์ต่างๆ ของหุ่น ให้ชม