กิจกรรม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม     ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา     สำหรับพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่ครูอาจารย์ และเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรนำตำราเรียนให้อธิการบดีเจิม ผู้นำนักศึกษากล่าวบทนำไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษา พิธีมอบพานดอกไม้ พานธูปเทียน แด่ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ อธิการบดีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และนักศึกษาทุกคนร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมแยกตามแต่ละหลักสูตร ได้แก่

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมถ่ายภาพหมู่ในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ในพิธีการได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจากองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษารุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 113 คน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน สร้างบัณฑิตแพทย์ พยาบาล รังสีเทคนิค ที่มีทักษะเป็นนักวิจัย