กิจกรรม

ารตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปี พ.ศ.2561 จากสภาการพยาบาล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ผู้ทำงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ผู้ทำงานและเลขานุการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ได้นำเสนอรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 และแผนการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์ จากนั้นคณะกรรมการได้ศึกษาเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งได้สัมภาษณ์อาจารย์ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งทางคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้กล่าวชื่นชมความเป็นผู้นำของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ความพร้อมในด้านการบริหารจัดการและด้านอาจารย์ที่มีจำนวนคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา อาทิ การจัดทำระบบ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำห้องเรียนแบบ Smart Classroom และการพัฒนาอาจารย์ด้าน Faculty

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ  มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560   ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น  ประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย  ผิวสะอาด กรรมการ                               รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์   กรรมการและเลขานุการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์  อิงคเตชะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล  ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา ได้นำเสนอรายงานการประเมินตนเอง ระดับราชวิทยาลัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากนั้นคณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สัมภาษณ์ผู้บริหาร สัมภาษณ์ผู้แทนอาจารย์ สัมภาษณ์ผู้แทน      สายสนับสนุน และสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อยู่ใน ระดับดีมาก

โครงการศึกษาดูงานจิตอาสาที่มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการศึกษาดูงานจิตอาสาที่มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน พ.ศ.2561   คณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ นำตัวแทนนักศึกษาจำทั้งสองคณะเดินทางไปที่ประเทศไต้หวันเพื่อทัศนศึกษา โดยในวันแรกไปดูงานที่ศูนย์รีไซเคิ้ลขยะของมูลนิธิฉือจี้ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะของคนไต้หวัน ดูโรงงานคัดแยกขยะ ทั้งยังได้ลงมือคัดแยกขวดน้ำตามประเภทของขวด ในวันที่สอง ไปดูงานที่โรงพยาบาลซินเตี้ยนฉือจี้ ไทเป โดยมี Mr.Wu มาเป็นวิทยากรแนะนำระบบการทำงานและพาเยี่ยมชมโรงพยาบาล ในวันที่สามไปเยี่ยมชมศาลาจิ้งซือ (พิพิธภัณฑ์ฉือจี้) ที่บอกประวัติมูลนิธิตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยฉือจี้ เพื่อเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาล และในวันสุดท้าย ไปเยี่ยมชมสมณารามจิ้งซือ ซึ่งเป็นสถานที่แรกที่ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนได้แจกจ่ายสิ่งของให้กับคนยากไร้ และบุกเบิกให้มีการก่อตั้งมูลนิธิฉือจี้ขึ้นมา รวมทั้งเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉือจี้ ที่มีการเรียนการสอนเน้นวิชาชีพเฉพาะ โดยจะมีสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชารังสีเทคนิคด้วย อีกทั้งยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวัน เช่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ เป็นต้น  

โครงการอนุศาสกพบนักศึกษา

“โครงการอนุศาสกพบนักศึกษา” วันที่ 28 มีนาคม และ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของอาจารย์อนุศาสก และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน โดยเฉพาะในบทบาทผู้ดูแลชี้แนะและแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาในความดูแลแทนผู้ปกครอง การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจระหว่างอาจารย์อนุศาสกและอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา จึงจัด “โครงการอนุศาสกพบนักศึกษา” เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในความดูแลได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบทบาทของอาจารย์อนุศาสกและอาจารย์ที่ปรึกษา และบทบาทของตนเอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษา ช่วยให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จและมีความสุขขณะที่เป็นนักศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯที่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของอาจารย์อนุศาสกและอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนานักศึกษา ความท้าทายของการเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนระดับมัธยมปลายสู่ชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องปรับตัวหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวให้เข้าสังคมการคบเพื่อน การเรียนที่หนักขึ้น รวมทั้งการใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของสถาบัน ซึ่งนักศึกษาบางคนอาจพบกับปัญหาต่างๆ และอาจต้องการคำแนะนำจากบุคคลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาที่ตนเองประสบ อาจารย์อนุศาสกและอาจารย์ที่ปรึกษา จึงเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญมาก ในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเกิดความสบายใจ ความสุข ตลอดระยะเวลาการเรียน ซึ่งการเป็นอาจารย์อนุศาสกและอาจารย์ที่ปรึกษาในบทบาทผู้ดูแลชี้แนะและแก้ไขปัญหาในความดูแลแทนผู้ปกครอง

โครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1

โครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ์ การดำเนินการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ สร้างความคุ้ยเคยและความสนิทสนมกับนักศึกษารุ่นพี่ในชั้นปีที่ 2 ก่อให้เกิดมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)ประจำปี การศึกษา 2560

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา กรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์ กรรมการและเลขานุการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำเสนอรายงานการประเมินตนเอง ระดับส่วนงาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) จากนั้นคณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งในส่วนของการนำเสนอภาพรวมทางคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้กล่าวชื่นชม และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

26 กันยายน 2561: คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ กรรมการ การตรวจประเมินครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2560)  ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินจะได้ทำการสัมภาษณ์คณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา การตรวจเอกสารหลักฐาน และรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา

นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2561

15 กันยายน 2561: นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม​รับน้อง​ประชุมเชียร์​ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ของแต่ละคณะและส่วนงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ ​ณ​ อาคารอเนกประสงค์​ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต​ศาลายา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ทั้งนี้ นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเกียรติบัตร รางวัล Zero Sotus Award 2018 ที่มาจากความสามัคคี ความพร้อมเพรียงและร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัดสินโดยคณะกรรมการและได้รับคัดเลือกเพียง 7 คณะเท่านั้นที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ปฏิบัติธรรม นำชีวิต

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พานักศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยฯ ทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ “ปฏิบัติธรรม นำชีวิต” ในหัวข้อศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา ซึ่งหมายถึงการมีสติในลมหายใจ เป็นการกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก โดยเน้นการใช้ลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือ เพื่ออบรมจิตให้เกิดความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดจนเกิดความสงบภายใน ใคร่ครวญธรรมเพื่อความเข้าใจในชีวิตซึ่งจะนำไปสู่การบรรเทาทุกข์และพ้นทุกข์ทางใจในที่สุด โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 3 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรกของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ที่สถานปฎิบัติธรรมเสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ สำหรับธรรมบรรยายนั้น จะเน้นไปที่การสอนทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยการใช้อานาปานสติ ปฏิจจสมุปบาท และอุปกิเลส ๑๖ เป็นหลัก โดยผ่านการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น อานาปานสติภาวนาใช้เมื่อมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น การเดินจงกรม การนอนภาวนา เป็นต้น ปฏิจจสมุปบาทจะถูกนำมาใช้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งผ่านการใช้สื่อโฆษณาธรรมะในรายการวิทยุ สาวิกา และจดจำเรื่องราวในโฆษณาธรรมะนั้นเป็นเครื่องเตือนสติ เมื่อเกิดสิ่งเร้าจากภายนอกมากระทบ หากสติมีกำลังเพียงพอ และการได้ทดลองเรียนรู้ ให้ความผิดพลาดเป็นครูก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ยอมรับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ ในแต่ละปัจจุบันขณะของการรู้ตื่นและเบิกบาน พร้อมกับการยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวัน หรือ การยกเหตุการณ์ที่ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดภาพจำที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องเตือนสติได้

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จัดโครงการ “พบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง” ประจำปีการศึกษา 2561

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษในโครงการ “พบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง” ทั้งนี้ในพิธีการได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจากองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษารุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 167 คน ประกอบด้วย 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลังจากเสร็จพิธีการนักศึกษาและผู้ปกครองแยกตามหลักสูตรลงนามในสัญญารับทุน ตามโครงการ “ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์” และภาคบ่ายนักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของหลักสูตร พร้อมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม Convention Hall อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561