กิจกรรม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมถ่ายภาพหมู่ในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ในพิธีการได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจากองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษารุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 113 คน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน สร้างบัณฑิตแพทย์ พยาบาล รังสีเทคนิค ที่มีทักษะเป็นนักวิจัย