กิจกรรม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการค่าย Human Kinetics and Health พี่รับน้องรุ่นที่ 1

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นำทีมอาจารย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ จัดโครงการค่าย Human Kinetics and Health พี่รับน้องรุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านการเรียน คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความผูกพัน มีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อสถาบัน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ณ ศูนย์สุขภาพเชตวัน และ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา >  

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ร่วมลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือเพื่อพิชิตมะเร็งในประเทศไทย และรวมพลังเพื่อเสนอนโยบายต่อสู้กับโรคมะเร็ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Lotus 3-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ศ. ดร. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือเพื่อพิชิตมะเร็งในประเทศไทย และรวมพลังเพื่อเสนอนโยบายต่อสู้กับโรคมะเร็งที่ถูกต้องเพื่อลดอุบัติการณ์ ลดภาวะทุพพลภาพ และการเสียชีวิตจากมะเร็งในประเทศไทย เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านมะเร็งวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019) ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมเสวนายุทธการต้านมะเร็ง กล่าวถึงบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการต้านภัยมะเร็งในปัจจุบัน รวมทั้งความร่วมมือที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี คุณไอรีล ไตรสารศรี เป็นผู้ร่วมเสวนาจากภาคประชาชน และ คุณณัฏฐา

6 สิงหาคม 2562 : คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม การบรรยายวิชาการ หัวข้อ "MEDICAL RESEARCH BY IMAGING MASS MICROSCOPE"

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม การบรรยายวิชาการ หัวข้อ “MEDICAL RESEARCH BY IMAGING MASS MICROSCOPE” เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 – 20.30 น. ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ห้อง GRAND BALLROOM ชั้น 3 นำโดย พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุน และพัฒนาโครงการใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก DR. SHUICHI SHIMMA (ASSOCIATE PROFESSOR, GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING, OSAKA UNIVERSITY) ได้มาบรรยายให้ความรู้ให้หัวข้อดังกล่าว ฯ

6 สิงหาคม 2562 : ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธารา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์เรื่อง “การประชุมวิชาการด้านมะเร็งนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวารสาร ฬ.จุฬา ฉบับปีที่4 ฉบับที่ 41 ประจำเดือนสิงหาคม2562

5 สิงหาคม 2562 : สัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย Community-Engaged Medical Education (CEME) ครั้งที่ 3

5 สิงหาคม 2562 ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ จัดการสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย Community-Engaged Medical Education (CEME) ครั้งที่ 3 มีการนำเสนอองค์ความรู้ “Tips and Tricks for CEME” เเละพัฒนากรอบโครงร่างวิจัยเเบบสหสถาบัน ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน community-engaged medical education (CEME) เพื่อค้นหาช่องว่างความรู้สู่คำถามวิจัย วางแผนโครงร่างวิจัย และการสร้างเครือข่ายการทำวิจัยร่วมกัน    

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง รักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด และคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษารุ่นที่ 3 ทั้งนี้ในช่วงเช้าได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานออกแบบวิดีทัศน์และอินโฟกราฟิก โครงการตามรอยพระปณิธาน “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” ให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และกิจกรรมจากรุ่นพี่สโมสรนักศึกษา “ปรับตัวอย่างไรกับชีวิตใหม่ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ก่อนที่จะแยกย้ายทำกิจกรรมของแต่ละคณะในช่วงบ่าย การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ รายละเอียดหลักสูตร และระบบการเรียนการสอน ตลอดจนบริการต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตการเป็นนักศึกษาได้อย่างมีความสุข สามารถประสบความสำเร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพควบคู่คุณธรรม ปัจจุบันวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย

30 กรกฎาคม 2562 :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม MC224 ชั้น 2 อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาจารย์ ดร.จุฑาพร สังวาลย์เล็ก คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมตรวจประเมินในวันดังกล่าว

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 : ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน

ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นวันสวดพระอภิธรรมศพโดยมีการวางพวงหรีดเคารพศพจากนักศึกษาแพทย์ทั้ง 4 สถาบัน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์โดยหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อ. ดร.สิริลักษณ์ มาเกิด ผู้แทนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศ.เกียรติคุณ สพญ.ยินดี กิติยานันท์ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อ. ดร.ปวรี นนทะแสน และจากคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ประธานในพิธีวางพวงหรีดเคารพศพอาจารย์ใหญ่  และในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 46 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของวิชาชีพพยาบาล หมวกถือเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้สวมใส่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วย ผู้รับการบริบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยบรรยากาศในพิธีท่ามกลางคณาจารย์และผู้ปกครองที่เข้าร่วมเป็นไปอย่างอบอุ่นและประทับใจ พิธีมอบหมวก ถือเป็นพิธีการที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อสังคม เป็นการแสดงความพร้อมให้ความเชื่อมั่นในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้นักศึกษาจะเริ่มต้นเข้าสู่ภาคปฏิบัติในชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช และในชั้นปีที่ 3 ที่โรงพยาบาลศิริราช ในปีถัดไป    

11 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมรับรองผลการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2562

11 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมรับรองผลการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2562 รับรองคะแนนเสียง 142 เสียง คิดเป็น 98% ไม่รับรองคะแนนเสีย 3 เสียง คิดเป็น 2% จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 221 เสียง และระหว่างการรับสมัครสมาชิกตลอดจนเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ไม่มีการคัดค้านผลการเลือกตั้ง สรุปมีมติรับรองให้หัวหน้าพรรค STAND นายชเรนทร์ธร พงษ์ธนู ชื่อเล่นแซม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาโมสรนักศึกษาฯ ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ